NewsyOpis projektuDziałania projektuDoradztwo on-lineModuł e-learningGaleria foto

KOBIETA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM

 

MODUŁ POŚWIĘCONY POZYCJI KOBIET W SPOŁECZEŃSTWIE; SYTUACJI KOBIET, W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM PŁCI; UDZIAŁOWI KOBIET W SFERZE PUBLICZNEJ, W DZIAŁLNOŚCI POLITYCZNEJ – ZARÓWNO W PARLAMENCIE JAK I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ORAZ POZOSTAJĄCYM NA STYKU TYCH ZAGADNIEŃ POJĘCIU RÓWNOŚCI PŁCI.


Pytania i odpowiedzi

 1. Czy istnieją instytucje, zapewniające przestrzeganie zasady równych szans kobiet i mężczyzn?

  Tak. Zarówno w UE jak i poszczególnych krajach członkowskich istnieją odpowiednie struktury których rolą jest zapewnienie by zasada równych szans była przestrzegana. Są to:

  - Komisja Praw Kobiet i równych Szans

  - Wydział Równych Szans Kobiet i Mężczyzn

  - Grupa Komisarzy na Rzecz Równych Szans

  - Międzydziałowa Grupa na Rzecz Równych Szans Kobiet i Mężczyzn

  - Sieć Ekspertów na Rzecz Stosowania Prawa Wspólnotowego dotyczącego Równości Kobiet i Mężczyzn

  - Grupa Ekspertów ds. Płci oraz Zatrudnienia

  - Komitet Konsultacyjny ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn

  W Polsce:

  - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn – www.rownystatus.gov.pl

       - Parlamentarna Grupa Kobiet – www.pgk.kluby.sejm.pl

 2. Planuję zdawać w tym roku na studia dziennikarskie. Czy kobieta ma szanse na przebicie się w tym zawodzie?

  Bardzo dużo mówi się o rosnącej roli kobiet we wszystkich dziedzinach życia. Podobne zjawisko daje się zauważyć między innymi w branży mediów. Ciągle rośnie udział kobiet na stanowiskach niższego i średniego szczebla w branży mediów. Niestety liczba stanowisk wyższego szczebla piastowanych przez kobiety jest nadal niewielka. Badania opublikowane przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy wskazują, że co trzeci dziennikarz jest kobietą. Jednak proszę spojrzeć na pozytywne przykłady Polek – dziennikarek. Myślę, że tak jak ja dojdzie Pani do wniosku, że nie płeć jest najistotniejszym czynnikiem ułatwiającym zaistnienie w branży mediów. Życzę powodzenia.

 3. Ile Polek reprezentuje nasz kraj w Parlamencie Europejskim?

  Powołując się na źródło: Inter Parliamentary Union www.ipu.org Polskę wg danych za rok 2004 reprezentuje 7 kobiet. Stanowią one 13 % ogółu Polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.

 4. Chciałabym się dowiedzieć ile kobiet w polskim rządzie pełni funkcję ministra?

  Z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl, w skład rządu wchodzą cztery kobiety: ZYTA GILOWSKA wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów ANNA FOTYGA minister spraw zagranicznych GRAŻYNA GĘSICKA minister rozwoju regionalnego ANNA KALATA minister pracy i polityki społecznej.

 5. Czy istnieją akcje, kampanie promujące kobiety, które aktywnie uczestniczą w zyciu politycznym czy społecznym naszego kraju?

  Tak. Jest wiele inicjatyw organizowanych przez media, czasopisma czy organizacje działające na rzecz kobiet. Często „aktywność polityczna i społeczna kobiet „jest kategorią szerszego spektrum dziedzin, w których działają kobiety. Popularną imprezą jest Plebiscyt – tegoroczna edycja Polka 2006.

 6. Czy kobieta może zostać generałem?

  Jak najbardziej. W historii Polski mamy dwie kobiety pełniące tę funkcję: Gen. bryg. Maria Wittek, (1899- 1997) - pierwsza kobieta - generał w Wojsku Polskim w historii, jedyna do kwietnia 2006, kiedy to generałem. została również Elżbieta Zawacka.

 7. Niedawno dowiedziałam się, że zostanę mamą, a obecnie jestem na drugim roku studiów. Czy da się pogodzić rolę rodzica z innymi rolami społecznymi - np. studiowaniem?

  Odpowiadając na to pytanie odesłałabym Panią do strony internetowej www.rodzina.gov.pl. Jest tam dokument pod nazwą Projekt Polityki Rodzinnej. Znajdują się w nim, oprócz części teoretycznej i statystyk poświęconych polityce rodzinnejpropozycje rozwiązań dla studiujących mam. Zachęcam do lektury.

 8. „Kobieta i mężczyzna RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym „. Czy ten zapis stosowany jest w społecznym życiu?

  Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę: w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiej Karcie Socjalnej.

 9. Ile kobiet w Unii prowadzi własne przedsiębiorstwa?

  Kobiety stanowią przeciętnie 30% przedsiębiorców w UE.

 10. Chciałabym uzyskać informacje o takiej instytucji jak Europejska Unia Kobiet. Czy jest to rządowa instytucja?

  Europejska Unia Kobiet jest stowarzyszeniem o charakterze pozarządowym. Powstała 50 lat temu i zrzesza kobiety o poglądach konserwatywnych, świadome swoich chrześcijańskich i narodowych tradycji. Członkiniami E.U.K. są kobiety, które pragną brać aktywny udział w pracach samorządów lokalnych oraz parlamentu, kobiety prowadzące przedsiębiorstwa oraz kobiety zaangażowane politycznie. Zorganizowana w 1953 r. E.U.K. stoi na straży ludzkiej godności, wolności i utrzymania tradycyjnych więzów kulturowych Europy, jak również rozwoju gospodarczego i społecznego oraz praw jednostki. E.U.K. ma status doradczy przy Radzie Europy i przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W naszym kraju działa Sekcja Polska E.U.K: www.euk-sp.pl.

 11. Na czym polega zasada równych szans?

  Równe szanse (zasada równych szans) – brak barier (przede wszystkim prawnych) utrudniających udział w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym z powodu przynależności do określonej płci.

 12. Jaka jest sytuacja Polek na europejskim rynku pracy?

  Pośród 17 państw europejskich Polki są w najgorszej sytuacji na rynku pracy. Jeszcze mnóstwo pracy przed nami. Zachęcam do lektury raportów i sprawozdań, które pojawiają się na rządowych portalach. Opisują wieloaspektowo sytuację Polek na europejskim rynku pracy i szczegółowo poruszają tę problematykę.

 13. Co oznacza termin Gender Index?

  Gender Index to wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Badania przy jego użyciu pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy dana firma realizuje politykę równouprawnienia płci.

 14. Od kiedy na arenie światowej poruszane są zagadnienia równości praw kobiet i mężczyzn?

  Pierwszym ogólnoświatowym dokumentem poruszającym te zagadnienia i zachęcającym do przyznania równych praw dla kobiet i mężczyzn była Karta Narodów Zjednoczonych. Rozpoczęły się dyskusje na szczeblu międzynarodowym i zaczęto podejmować i wspierać inicjatywy, które ukierunkowane były na przestrzegania praw kobiet.

 15. Jaką rolę pełnią Centra Euro-Info?

  Centra te udzielają przede wszystkim informacji, ale pełnią też rolę doradczą. Podlegają bezpośrednio Komisji Europejskiej. Obecnie w Polsce działa 13 takich ośrodków. Najbliższy w Rzeszowie. Przy nich funkcjonują Centra Korespondencyjne, które specjalizują się z zdobywaniu informacji o warunkach działania przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej, pomagają inicjować współpracę z firmami oraz instytucjami w państwach członkowskich Unii.

 16. Co oznacza pojęcie gender mainstreaming?

  To zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn. To włączanie perspektywy płci kulturowej do głównego nurtu polityki czyli do wszelkich działań począwszy od działań inwestycyjnych po politykę społeczną. Ma to na celu promocję pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie nierównościom.

 17. Czy dla współczesnej Polki nadal priorytetem jest dom i rodzina?

  Na przełomie lat model kobiety, jej potrzeby, pragnienia i miejsce jakie przypisano jej w rodzinie zmieniały się z kolejnymi pokoleniami. Nowoczesne podejście kobiet do wielu dziedzin we współczesnym swiecie nie wykluczyły całkowicie ich zainteresowania domem. Aktywność zawodowa Polek, podejmowanie nowych wyzwań spowodowała olbrzymie zmiany w myśleniu kobiet. Dawniej rzadko która kobieta pracowała, dziś Polki posiadają zupełnie inną mentalność i pogląd na świat, robią karierę zawodową. Za tym obecna rola kobiety w rodzinie odbiega od jej dawnych modeli. Polki oddają się pracy zawodowej i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne rodzinie. Obowiązki domowe są wykonywane wspólnie lub część z nich przejmują mężowie.

 18. Czy udało się oderwać od kobiety stereotyp „kury domowej” ?

  W całkiem niedalekiej przeszłości miejscem kobiety była kuchnia, dom i opieka nad dziećmi. To było ich priorytetowe zajęcia. Domowa atmosfera, gotowanie i dbanie o to, by wykonać wszystkie domowe czynności. Oddanie się pracy zawodowej nie wchodziło w grę. W niewiekim procencie kobiety potrafiły przełamać stereotypy i dązyć do niezależności. Dziś Polki dążą do wolności, są otwarte na świat, na nowe propozycje, ważna jest dla nich praca zawodowa. Model "kury domowej" odchodzi powoli w zapomnienie a mężczyźni coraz częściej przejmują "zarezerwowane" dla kobiet obowiązki. Współczesne Polki są niezależne, chętnie podnoszą swoje kwalifikacje , odczuwają potrzebę ciągłego samokształcenia i doskonalenia.

 19. Czy łatwo jest pogodzić kobiecie prace domowe z życiem zawodowym?

  Rodzina realizuje się poprzez wspólne osiąganie celów. Tak więc rezultatem przemiany Polek i ich aktywności w życiu zawodowym jest fakt, że część prac domowych przejęli mężowie, a część obowiązków jest wykonywana wspólnie.

 20. Czy kobiety mają takie same szanse na zdobycie wykształcenia jak mężczyźni?

  Polki zawsze miały jednakowy dostęp do nauki. Obecnie Polki mają statystycznie wyższy poziom wykształcenia niż polscy mężczyźni. Nasz kraj zawsze oferował kobietom więcej możliwości do zdobycia wykształcenia i poźniejszej kariery niż większość krajów Europy Zachodniej.

 21. Jakie są zalety pracy na własny rachunek?

   Do zalet prowadzenia samodzielnej firmy zaliczamy między innym to, że:

  Jesteśmy same sobie szefem.
  Wszelkie zasługi możemy przypisać sobie – zyski również.
  Same wybieramy czas pracy (dni, godziny).
  Same decydujemy z kim będziemy współpracować (pracownik, dostawca, klient).
  Same decydujemy o miejscu pracy.
  Jesteśmy samodzielne.
  Jesteśmy zadowolone i odczuwamy satysfakcję z naszej pracy.
  Jesteśmy niezależne.
  Jestemy Paniami swojego losu.
  Mamy więcej energii.

 22. Jakie są wady prowadzenia własnej firmy?

  Do najczęściej wymienianych wad prowadzenia działalności gospdarczej zalicza się:
  Ryzyko.
  Brak regularnego dochodu, a w pierwszej fazie rozwoju firmy nawet jego brak.
  Nieograniczony czas pracy.
  Same musimy podjąć decyzję – zwłaszcza te trudne.
  Koniecznie musimy orientować się w różnych dziedzinach- „być na bieżąco”.
  Może nam zabraknąć motywacji do pracy.
  Nie zawsze zysk przychodzi od razu.

 23. Co oznacza termin - Polityka równych szans?

  Polityka równych szans ma na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji ale oznacza ona również propagowanie pełnego i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach społecznych.

  Polityka Równych szans to przede wszystkim:

  1 prawa związane z zatrudnieniem a w szczególności prawo do:

  równej płacy
  równego wynagradzania za pracę o równej wartości
  równego dostępu do zatrudnienia
  równego dostępu do kształcenia zawodowego
  równego przyznawania awansu, nagród pracowniczych
  równych warunków zatrudnienia
  uzyskiwanie niezbędnej pomocy pracodawcy i realizacji swoich uprawnień związanych z ww.

  2. równe traktowanie w ustawowych i zawodowych programach zabezpieczeń społecznych np. emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, obowiązkowe lub dobrowolne zakładowe pracownicze programy emerytalne.
  3. prawa pracownicze związane z okresem ciąży, porodem, wychowaniem dziecka.

 24. Czym cechuje się męski a czym kobiecy typ kariery?

  Biorąc pod uwagę predyspozycje do określonych zachowań, uwarunkowane płcią danej osoby, można dokonać podziału karier na dwa podstawowe typy:

  1) kobiecy,
  2) męski.

  Typologia ta opiera się nie tylko na odmienności sposobów realizowania zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego, ale również na zupełnie innym postrzeganiu roli kariery przez kobiety i mężczyzn oraz przypisywaniu jej odmiennego znaczenia przez obie grupy.

   

  Cechy charakteryzujące mężczyznę

  Cechy charakteryzujące kobietę

  Kompetentny

  Niekompetentna

  Bardzo agresywny

  Spokojna, wcale nie agresywna

  Bardzo niezależny

  Wcale nie niezależna

  Prawie zawsze ukrywa emocje

  Nie ukrywa emocji

  Bardzo obiektywny

  Bardzo subiektywna

  Nie poddający się łatwo wpływom

  Bardzo łatwo poddaje się wpływom

  Silnie dominujący

  Bardzo uległa i posłuszna

  Utrzymuje dystans wobec spraw i ludzi

  Ciepła i otwarta na innych ludzi

  Nieekspresyjny

  Ekspresyjna

  Używa szorstkiego języka

  Wcale nie używa szorstkiego języka

  Mało rozmowny, wręcz małomówny

  Bardzo rozmowna, wręcz gadatliwa

  Bardzo surowy i wymagający

  Bardzo delikatna i mało wymagająca

  Nieświadomy uczuć innych osób

  Całkowicie świadoma uczuć innych

  Źródło:

  P. Maclaron, L. Stevens, M. Catterall, The "glass house effect": women in marketing management, "Journal of Marketing Practice" 1998, vol. 4, nr 5, s. 141.

  A. Baruk, Rozwój kariery zawodowej a kształtowanie wizerunku firmy, w: Public relations. Materiały z II Kongresu PR, pod red. D. Tworzydły, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 383-397.

 25. Czy kobiety są dyskryminowane w polityce?

  Kobiety mają bardzo słabą reprezentację w wyborach parlamentarnych – tylko 15% wszystkich kandydatów stanowią kobiety, a i tu do wskaźnika procentowego należy dodać informację, że zajmują one na listach wyborczych niższe pozycje, co ma wpływ na szanse zostania wybraną.

  Udział kobiet w Sejmie RP od 1989r.

  ROK

  Udział kobiet

  liczba

  %

  1989-1991

  62

  13

  1991-1993

  44

  10

  1993-1997

  60

  13

  1997-2001

  60

  13

  2001-2005

  93

  20

  2005-

  94

  20


  Na podstawie: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1995; Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2001; Wyniki wyborów 2005 wg danych Państwowej Komisji Wyborczej.

  Udział kobiet w Senacie RP od 1989r.

  ROK

  Udział kobiet

  liczba

  %

  1989-1991

  6

  6

  1991-1993

  8

  8

  1993-1997

  13

  13

  1997-2001

  12

  12

  2001-2005

  23

  23

  2005-

  14

  14


  Na podstawie: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1995; Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2001;

 26. Czy mam szansę zarabiać taką samą kwotę, co mężczyźni za pracę o tej samej wartości ?

  Niestety istnieje dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Świadczą tym takie wskaźniki jak rosnący procent ubóstwa głównie wśród kobiet. Aż 71% kobiet, w porównaniu z 56% mężczyzn zarabia poniżej średniej krajowej. Średnia różnica płac kobiet i mężczyzn za pracę o tej samej wartości wynosi 22%, natomiast w przypadku osób z wyższym wykształceniem różnica ta sięga aż 31%. Kolejny wskaźnik to występowanie zjawiska szklanego sufitu - tylko 2% najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych posad zajmują kobiety. Także fakt, że w większym stopniu bezrobocie dotyka kobiety jest przesłanką potwierdzającą tezę, że istnieje dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Najwyższe odsetki odnotowujemy w dwóch grupach wiekowych: kobiety od 20 do 24 r. życia. (41,9%), jak również te z przedziału 50-54 lata, które doświadczają podwójnej dyskryminacji: ze względu na płeć i wiek. Istnieje też wiele innych problemów (np. dyskryminujący system świadczeń emerytalnych, ograniczony dostęp do żłobków i przedszkoli), które wpływają na udział kobiet w rynku pracy i tworzącą się strukturę zatrudnienia na rynku pracy.

 27. Co oznacza termin Lepka podłoga?

  Analizując zjawisko dyskryminacji w procesie awansowania pojawia się często to pojęcie. Odnosi się do zawodów o niskim statusie, w których nie ma większych możliwości awansu - osoby je wykonujące tkwią "przylepione" na najniższym poziomie. Termin ten odnosi się do takich zajęć, jak praca urzędniczki, sekretarki, kosmetyczki, krawcowej czy pomocy domowej. Są to zarazem zawody w dużym stopniu zdominowane przez kobiety.

 28. Co oznacza termin Szklany sufit?

  Szklany sufit to inaczej niewidzialna bariera, która zdaje się oddzielać kobiety od najwyższych szczebli kariery, uniemożliwiająca im awansowanie na sam szczyt. Mianem "szklanego sufitu" glass ceiling, określa się przeszkody, jakie napotykają kobiety pełniące funkcje kierownicze: wyrażenie to symbolizuje widoczność awansu przy jednoczesnej jego nieosiągalności. Pojęcie to pojawiło się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, a w latach 90. utworzono nawet specjalną Komisję ds. Szklanego Sufitu, co było swego rodzaju reakcją na sytuację, w której jedynie 3 do 5% najwyższych stanowisk zajmują kobiety.

 29. Kiedy przyznano kobietom prawo wyborcze?

  W Polsce kobietom i mężczyznom czynne oraz bierne prawa wyborcze na takich samych zasadach przyznano w 1918r.. Dekret z 28 listopada 1918r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego przewidywał, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwało każdemu, kto ukończył 21 lat.

 30. Proszę o wyjaśnienie pojęcia gender budżet.

  Budżetowanie pod kątem płci jest jednym z narzędzi polityki równościowej. Celem gender budget jest analiza z perspektywy płci każdej formy publicznych wydatków – mogą to być programy inwestycyjne, pomoc społeczna, pomoc bezpośrednia – a także metod pozyskiwania publicznych pieniędzy, czyli cła, akcyzy, różne opłaty, podatki. W ten sposób określa się, jaki jest wpływ danego sposobu pozyskiwania i podziału publicznych pieniędzy na kobiety i dziewczynki, a jaki na mężczyzn i chłopców.

  Upraszczając – bierzemy budżet i sprawdzamy, skąd pochodzą wpływy budżetowe i jaki udział mają kobiety i mężczyźni w polityce fiskalnej, oraz jak pieniądze są wydawane i w jaki sposób korzystają z tego kobiety, a w jaki mężczyźni. budżetowanie pod kątem płci może przybierać różne formy w zależności od lokalizacji politycznej, zasięgu budżetowego oraz etapu cyklu budżetowego, na którym wprowadzana jest inicjatywa.

 31. Zbliżają się wybory. Chciałabym wiedzieć jak mocną reprezentację wśród kandydatów na posłów i senatorów stanowią kobiety?

  Najwięcej kobiet jest na listach wyborczych Partii Kobiet - 97 procent.  Wśród kandydatów największych partii - co piąta to kobieta.  Na pierwszych miejscach list wyborczych jest 50 kobiet.  Wszystkich list wyborczych jest 296, czyli 17 proc. "jedynek" - to kobiety.  Ogółem, udział kobiet wśród kandydatów do Sejmu wynosi 23 procent.

  W III kadencji Sejmu kobiety stanowiły tylko 13 proc. posłów. W IV i V już ponad 20 procent. W obecnych wyborach panie to prawie jedna czwarta kandydatów do Sejmu.

  Do parlamentu startują głównie mieszkanki uprzemysłowionych regionów: zajmują 40 proc. list poznańskich, jedną trzecią sosnowieckich, łódzkich i warszawskich. Najmniej kobiet, bo zaledwie kilkanaście procent, mają listy kandydatów w okręgach w Nowym Sączu oraz Toruniu.

  Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę najważniejsze partie, to najbardziej sfeminizowane są listy Samoobrony. Kobiety zajmują na nich łącznie 24 proc. Nieco mniej pań kandyduje z LiD - 22 proc. Na listach zaś PO (21%), PiS (19 %) i LPR (20%), czyli ok. co piąta startująca osoba to kobieta.

  Źródło :  Rzeczpospolita.pl   

 32. Czy obecnie można już mówić o osiągnięciu równouprawnienia kobiet w życiu zawodowym?

  Zdecydowanie nie. Odwołując się do raportu J. Szczepańskiej, Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja z grudnia 2006 r. raczej mówi się o braku tej równości

  między kobietami i mężczyznami. W opinii Polaków kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, mają mniejsze szanse na awans zawodowy ni mężczyźni. Z drugiej strony w wypowiedziach badanych osób mona dostrzec chęć zmiany takiej sytuacji poprzez zwiększenie udziału kobiet w rządzie czy w partiach politycznych. W praktyce jednak kobiety wciąż wydają się żyć w cieniu mężczyzny.

  Obecną sytuację kobiet w Polsce chcą zmienić członkowie Partii Kobiet. Analizując postulaty nowej partii wskazać należy następujące obszary:

  1. Odpowiednia opieka medyczna nad kobietami (zwłaszcza w okresie ciąży, porodu, badań

  okresowych).

  2. Przywrócenie funduszu alimentacyjnego.

  3. Przyznanie godnych zasiłków wystarczających na wychowanie dziecka w ubogich

  rodzinach.

  4. Zlikwidowanie domów dziecka na rzecz domów rodzinnych.

  5. Wyrównanie płac z mężczyznami.

  6. Zaostrzenie kar w przypadku maltretowania kobiet, gwałtu czy zmuszania do prostytucji.

  7. Prowadzenie realnej polityki prorodzinnej.

  8. Opieka nad samotnymi matkami.

  9. Edukacja seksualna.

  10. Refundacja środków antykoncepcyjnych i leczenia niepłodności.

  11. Możliwość samostanowienia w kwestiach planowania rodziny.

 33. Jaki jest stosunek do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce?

  Jak wskazują badania zdecydowana większość Polaków uważa, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i być równo traktowani. Jak wskazuje poniższa tabela teoretyczne równouprawnienie powinno dotyczyć zarówno życia publicznego (76% odpowiedzi zdecydowanie tak), jak również życia rodzinnego (77% odpowiedzi zdecydowanie tak) oraz zawodowego (77% odpowiedzi zdecydowanie tak).

   

  Stosunek do równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

  Czy, Pana(i) zdaniem, kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa i być równo traktowani (…) czy też nie? Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE Trudno powiedzieć
  w życiu publicznym 76 21 1 0 2
  w życiu rodzinnym 77 19 1 0 2
  w pracy 77 19 2 0 2

  Na Podstawie: J. Szczepańska, Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja, Komunikat z badań, CBOS, Grudzień 2006.

 34. W tym miesiącu zostały wręczone kolejne nagrody Nobla. Chciałabym się dowiedzieć jak kształtują się statystyki otrzymywania tej nagrody przez kobiety?

  Jeżeli chodzi o Laureatki Nagrody Nobla, to trzydzieści cztery kobiety uhonorowane tą nagrodą na 723 przyznanych ogółem do 2005 roku. Maria Skłodowska-Curie jest historycznie pierwszą z nich i równocześnie jedyną, która zalicza się do wąskiego grona podwójnych laureatów tej nagrody.

  Nagroda

  Od początku (1901-2005)

  Ogółem przyznanych

  Liczba kobiet

  % kobiet

  Chemia

  148

  3

  2.0%

  Fizyka

  176

  2

  1.1%

  Medycyna

  183

  7

  3.8%

  Literatura

  102

  10

  9.8%

  Pokojowa

  114

  12

  10.5%

  Podsumowanie

  723

  34

  4.7%

  Ekonomia

  57

  0

  0.0%

  Ogółem

  780

  34

  4.4%

   

 35. Czy kobiety w Polsce zarabiają więcej niż w krajach Unii Europejskiej?

  W Polsce różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn jest niższa niż średnio w UE i wynosi 10 proc. (w 1999 r. wynosił 15 proc.). Nie jest to jednak pocieszające, gdyż - tłumaczy KE - wynika z ogólnie niskiego poziomu zatrudnienia kobiet (50 proc.), który oznacza, że niewielki odsetek kobiet o niskich kwalifikacjach w ogóle znajduje miejsce na rynku pracy.
  Brak kobiet wśród kadry kierowniczej (w Polsce ok. 35 proc., jeden z wyższych odsetków w UE) KE tłumaczy nie tylko ogólną niechęcią do ich zatrudniania na tego rodzaju stanowiskach, ale też ich wykształceniem; co prawda 60 proc. kobiet na rynku pracy legitymuje się dyplomem studiów wyższych, ale rzadko w bardzo poszukiwanych dziedzinach ścisłych (matematyka, inżynieria, informatyka). Największe różnice zarobków występują w sektorze usług finansowych, a także w przemyśle wytwórczym. Te kobiety, które pracują, znajdują zatrudnienie zwykle w sfeminizowanych zawodach (administracja, edukacja, zdrowie i opieka społeczna) albo jako ekspedientki czy sekretarki, czyli na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji.

 36. Czy różnice w wysokości otrzymywanej płacy można zakwalifikować jako zjawisko nierówności na rynku pracy?

  Różnice w wynagrodzeniu odzwierciedlają generalny brak równości na rynku pracy. Kobiety ze względu na życie rodzinne (dzieci, opieka nad osobami starszymi) częściej mają przerwy w karierze, co wpływa negatywnie na ich rozwój zawodowy, który w przypadku mężczyzn jest szybszy i bardziej dynamiczny. Panie znaczniej rzadziej piastują też stanowiska kierownicze, co także odbija się na średnich zarobkach.
  Według statystyk różnice w wynagrodzeniu zwiększają się wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia, stażem pracy i sięgają 30 proc. w grupie wiekowej 50-59 lat (tymczasem tylko 7 proc. w grupie poniżej 30 roku życia). Różnice rzędu ponad 30 proc. dotyczą także osób z wykształceniem wyższym trzeciego stopnia; w przypadku pracowników z ponad 30-letnim stażem pracy w przedsiębiorstwie różnice te sięgają 32 proc.

 37. Czy istnieje równowaga pomiędzy płacą mężczyzn a płacą kobiet?

  Niestety, ale na obszarze całej Unii występuje zjawisko dyskryminacji płacowej. "Chociaż dziewczynki uzyskują lepsze wyniki w nauce niż chłopcy, a także więcej kobiet niż mężczyzn z wyższym wykształceniem wchodzi na rynek pracy, w dalszym ciągu utrzymuje się 15- procentowa różnica w wynagrodzeniu. Jest to sytuacja absurdalna i wymaga zmiany" - oświadczył unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Vladimir Szpidla.
  Według Eurobarometru, znaczna większość Europejczyków uważa, że więcej kobiet powinno się znaleźć na stanowiskach kierowniczych (77 proc.). 47 proc. przyznaje, że kobiety mają mniejsze szanse na awans niż mężczyźni o tych samych kwalifikacjach. W UE problemem nie jest już dyskryminacja na tych samych stanowiskach - za tę samą pracę na takim samym stanowisku kobieta i mężczyzna dostają zwykle równą płacę. Dysproporcje w zarobkach (obliczone po porównaniu stawek brutto za godzinę) dotyczą pracy o porównywalnych kwalifikacjach i mają różnorodne podłoże: kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, na niższych stanowiskach albo w sfeminizowanych sektorach, które znajdują się w niższym przedziale siatki płac.Powrót


Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglšdarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwoœci zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatnoœci .