NewsyOpis projektuDziałania projektuDoradztwo on-lineModuł e-learningGaleria foto

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Porady eksperta.


Pytania i odpowiedzi

 1. Czy w nowym budżecie unijnym przewidziane są środki dla firm?

  Rozumiem, że chodzi o dotacje inwestycyjne. Odpowiedź brzmi: tak. Będą możliwości uzyskania dotacji na przedsięwzięcia przede wszystkim o charakterze proinnowacyjnym, np. wdrożenia patentów, zastosowanie nowych technologii itd. W szczegóły trudno wchodzić, będzie bowiem kilka programów operacyjnych i w ramach nich wspierane będą różnego rodzaju działania.

 2. Mam ciekawy pomysł na biznes, ale brakuje mi pieniędzy… Co zrobić? Czy istnieje możliwość, że ktoś mi pożyczy pieniądze?

  Na pewno. Można także pomyśleć o uzyskaniu dotacji, niekoniecznie trzeba je pożyczać. W tym momencie są dostępne dotacje, po uruchomieniu środków strukturalnych z budżetu 2007 – 2013 będą jeszcze bardziej dostępne. Wszystko zależy od rodzaju przedsięwzięcia oraz kwoty potrzebnej do jego sfinansowania. Rozumiem, że na otwartym forum trudno o tym pisać, dlatego polecam odwiedziny w którymś z Punktów Konsultacyjnych dla MSP (w większości miast powiatowych, wykaz na stronie PARP www.parp.gov.pl), gdzie można uzyskać informacje na ten temat w odpowiednio intymnej atmosferze…

   

 3. Kiedy będzie wiadomo jakie są terminy składania wniosków do nowych pieniędzy unijnych?

  Nieokreślone póki co… Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Proszę śledzić strony internetowe np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) czy stronę poświęconą funduszom strukturalnym (www.funduszestrukturalne.gov.pl).  Jakkolwiek raczej uruchomienia środków należy się spodziewać zdecydowanie w II półroczu.

 4. Czy i na ile dostępne są środki na rozpoczęcie działalności z urzędów pracy? O jakie dofinansowanie można się ubiegać?

  Na dzień dzisiejszy są dostępne takie środki, pochodzące z Funduszu Pracy. Przeznaczone są one na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie - nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

  Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą i ubiegający się o przyznane dotacji powinien złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.

  Warunki, jakie muszą być spełnione:
  - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wnioskodawca nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  - wnioskodawca nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

  Pamiętać trzeba, iż środki przyznane mogą być tylko i wyłącznie na nową działalność gospodarczą. Kategorycznie nie można finansować przejęcia lub kontynuowanie istniejącej działalności.


 5. Dziękuję za odpowiedź. A jaka kwota dofinansowania z urzędu pracy jest możliwa?

  Zależy to oczywiście od potrzeb inwestycyjnych danego przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia – aktualnie marzec 2007) maksymalna kwota to 13.312,55 PLN.

   

 6. Co to jest innowacja? Jak określić czy moja inwestycja jest dość innowacyjna, aby otrzymać wsparcie?

  Przesądzić się tego nie da, gdyż brak jest w pełni obiektywnego kryterium. Zacznijmy od definicji.
  Innowacja – to nowa, w istotny sposób odmienna od dotychczasowej propozycja dotycząca rzeczy lub zdarzenia. Innowacji dotyczących biznesu może być kilka. Przede wszystkim:
  Innowacja technologiczna – czyli propozycja nowego oryginalnego rozwiązania technologicznego dotyczącego procesów wytwarzania. Z kolei innowacja produktowa jest udoskonaleniem bądź wdrożeniem nowego produktu lub rozszerzeniem dotychczasowego asortymentu.
  Innowacja organizacyjna - to nowa oryginalna propozycja w odniesieniu do struktury i metod zarządzania, a innowację procesową stanowi udoskonalenie bądź wdrożenie nowego procesu wytwarzania.
  Innowacyjne przedsiębiorstwo podsumowując – to przedsiębiorstwo, które w ewidentny sposób wdrożyło nowe produkty, technologie, metody organizacji.
  Jak więc widać, określenie co jest dużą a co małą innowacją, może być dokonane tylko na tle innych przedsięwzięć – czy inaczej mówiąc poprzez porównanie z innymi projektami.
  Dodać trzeba, że w programach operacyjnych na lata 2007 – 2013 nacisk został położony na innowacyjność co najmniej w skali ogólnopolskiej. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Projekty, które są innowacyjne raczej w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych (wojewódzkich) Programów Operacyjnych (RPO).
  Upraszczając nieco – jeśli nasza innowacja jest czymś, czego jeszcze nigdzie nie stosowano, możemy być pewni sukcesu, jeśli analogiczne rozwiązania stosuje już kilka firm z naszego miasta czy powiatu, może być ciężko…


 7. Potrzebuję 400 000 do uruchomienia na 100% opłacalnego przedsięwzięcia. Czy jest możliwa dotacja z Unii Europejskiej?

  Możliwa jest, ale wszystko zależy od tego, jakie to przedsięwzięcie oraz jaki jego procent możliwy będzie do sfinansowania ze środków własnych.

 8. Podobno jest możliwość uzyskania za Waszym pośrednictwem poręczenia kredytu?

  Dokładniej rzecz ujmując poręczeń udziela Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wniosek można złożyć w każdej placówce bankowej współpracującej z PFPK, nie ma więc potrzeby udawania się do Rzeszowa. Oferta PFPK skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie województwa podkarpackiego, ale również do osób, które chcą otworzyć swoją działalność. Poręczenia udzielane są w wysokości do 70% wartości kredytu lub pożyczki (dla jednego przedsiębiorcy), jednak nie więcej niż 380.000,00zł. Z poręczeń PFPK korzystać mogą wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Oczywiście posiadający zdolność kredytową – niezbędnym warunkiem uzyskania poręczenia jest rzecz jasna pozytywna decyzja banku lub innej instytucji udzielającej pożyczki, uzależniająca kredytowanie od udzielenia poręczenia.
  Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin:
  www.pfpk.com

 9. Kiedy ruszy program dotacji dla województwa podkarpackiego?

  Rozumiem, że chodzi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Trudno coś precyzyjnie powiedzieć, pewna wiadomość jest taka, że 8 marca 2007 r. RPO Podkarpacie został formalnie dopuszczony do oceny merytorycznej przez Komisję Europejską. Obecnie trwa procedura uzgodnień międzyresortowych w Komisji Europejskiej. Przyjęcie Programu powinno nastąpić nie później niż 4 miesiące od jego formalnego przedłożenia, co nie znaczy że tak będzie. Jeśli więc coś prognozować, to na pewno najwcześniej jesień – po przyjęciu programu pozostaje jeszcze przygotowanie dokumentów technicznych i ogłoszeń o konkursach .

 10. Czy można skorzystać z poręczenia Podkarpackiego Funduszu Poręczeń przy kredycie obrotowym?

  Oczywiście. Jeśli należy się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub rozpoczyna się działalność gospodarczą. Koniecznie na terenie województwa podkarpackiego.

 11. Jakie są dostępne rodzaje kredytów? Jaki jest najkorzystniejszy dla otwarcia sklepu odzieżowego?

  Kredytów jest na rynku sporo i są one dość zróżnicowane. Z punktu widzenia osoby otwierającej sklep pod uwagę należy brać albo kredyty obrotowy albo kredyt inwestycyjny. Ten drugi -  przeznaczony na finansowanie działalności rozwojowej, ma najczęściej charakter średnio i długoterminowy, jest też korzystniej oprocentowany. Można po niego sięgnąć dysponując lokalem (najlepiej swoim), wymagającym większych adaptacji. Jeśli potrzeba wynika z konieczności zakupu towaru – pozostaje kredyt krótkoterminowy – obrotowy. W rachunku bieżącym (działa jak debet na ROR) lub w rachunku kredytowym. Tak czy inaczej pamiętać trzeba o zabezpieczeniu.

 12. Jak funkcjonuje factoring? Dziękuję za odpowiedź, pozdr. Aneta

  Faktoring jest jedną z form finansowania należności od odbiorców. Najczęściej większych nalezności. Umowa faktoringowa oznacza de facto przeniesienie (cesję) stwierdzonej fakturą należności korzystającej z faktoringu firmy na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej firmy zwanej faktorem. Wynagrodzeniem faktora jest pobierane z góry, oprocentowanie w formie dyskonta, zależne od terminu płatności oraz ewentualnie prowizja. Z reguły umowa taka zawierana jest na określony czas i zawiera limit maksymalnej kwoty wykupionych jednocześnie wierzytelności oraz minimalną kwotę pojedynczej faktury objętej wykupem.
  Factoring dzieli się na faktoring pełny, w którym faktor przejmuje pełne ryzyko związane z odzyskaniem wierzytelności od dłużnika oraz – znacznie mniej korzystny ale tańszy - faktoring niepełny, gdzie faktorowi przysługuje prawo do rezygnacji, w przypadku gdy dłużnik nic spłaca wierzytelności w określonym terminie.

 13. Czy nie lepiej rozpoczynając działalność korzystać z leasingu niż kredytu?

  To zależy od tego, na co potrzebujemy kapitału. Leasing ma zastosowanie przede wszystkim w wypadku konieczności korzystania ze sprzętu czy środków transportu, trudno wziąć w leasing towar.

 14. Można przecież sięgnąć po fundusze venture capital… Czyż nie?

  To zależy od wielkości przedsięwzięcia i branży, w jakiej jest podejmowane. Venture capital – kapitał wysokiego ryzyka - to kapitał długoterminowy. Inwestor pozostaje w spółce kilka lat (nawet do 10). Druga sprawa to zyskowność. Venture capital inwestują w przedsiębiorstwa, z którymi wiążą nadzieje na szybki rozwój i wysoki dochód na koniec inwestycji. W praktyce najczęściej są to przedsięwzięcia z branży hi-tech, choć nie tylko – mogą tez wspierać innowacje produktowe, produkcyjne czy rynkowe. Pamiętać tez trzeba o niedogodnościach takiego rozwiązania – przede wszystkim z częściową  utratą kontroli nad przedsięwzięciem na rzecz partnera, z którym trzeba nie tylko dzielić się zyskami ale i uzgadniać wszystkie ważniejsze posunięcia.

   

 15. A czy w regionie Podkarpacia działają fundusze venture capital (Business Angels)

  Na początek należy zaznaczyć, iż nie jest to do końca to samo. Venture Capital i Business Angels mają podobne wymagania, ale różnią się m. in. tym, że fundusz typu Venture Capital to inwestor instytucjonalny, które zarządza nie swoimi pieniędzmi zaś Business Angels są inwestorami jak najbardziej prywatnymi, którzy inwestują własne pieniądze (oszczędności). Zazwyczaj nie ujawniają się, lecz organizują w platformy, które zapewniają im anonimowość. Druga zasadnicza różnica to możliwości finansowe – znacznie większe w wypadku Venture Capital.
  Wymóg wydaje się niezbędny w obu wypadkach to utworzenie spółki prawa handlowego.
  O ile funduszy Venture Capital jest sporo i podawanie namiarów miałoby charakter parakomercyjny, poprzestańmy zatem na informacji, iż istnieje Polskie Stowarzyszenie Inwestorów kapitałowych, na jego stronie (
  www.psik.org.pl) z pewnością uda się znaleźć potrzebne informacje. Z czystym sumieniem możemy też wspomnieć o dwóch platformach Aniołów Biznesu: Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN to pierwsza tego typu organizacja w kraju, powstała w grudniu 2003 roku. Celem organizacji działającej jako stowarzyszenie jest kojarzenie przedsiębiorców oraz Aniołów. (więcej: www.polban.pl)
  Druga platforma to LBA, czyli Lewiatan Business Angels jest to klub Aniołów Biznesu, który powstał przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. (więcej:
  www.lba.pl/anioly_biznesu)
  Polecić też można serwisy:
  www.szukam-inwestora.com lub www.invest-poland.com

 16. Dlaczego wymogiem do pozyskania inwestora jest stworzenie spółki prawa handlowego? To chyba dość drogie rozwiązanie…

  Oczywiście że droższe niż rejestracja jednoosobowej firmy. Ale niezbędne.
  Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej mają formę indywidualnej działalności gospodarczej, spółki cywilnej czy jawnej. Właściciel czy wspólnicy także osobiście prowadzą wszystkie jej sprawy, odpowiadając całym majątkiem za zobowiązania firmy. Nie posiadając osobowości prawnej firmy takie nie mogą emitować papierów wartościowych, czyli akcji i obligacji.
  Tymczasem fundusze inwestują zazwyczaj w przedsiębiorstwa poprzez obejmowanie udziałów (w spółkach z o.o.) lub akcji (w spółkach akcyjnych). Obejmując udziały zyskują równocześnie kontrolę nad firmą, jakkolwiek bowiem w spółkach kapitałowych wspólnicy zazwyczaj nie prowadzą bezpośrednio jej spraw, to korzystają z prerogatyw Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) bądź zasiadają w Radzie Nadzorczej. Ta forma własności daje tez większe poczucie bezpieczeństwa - wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego kapitału.

 17. Co to jest franchising? Dlaczego panuje opinia że to jest najlepsza forma na początek biznesu?

  Franchising (franczyza – coraz częściej używa się tej spolszczonej formy) oznacza układ, w którym między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą i franczyzobiorcą, podczas której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę i użycza swojej marki. A przede wszystkim użycza marki. Jest to więc własny biznes oparty jednak na sprawdzonym przez innych pomyśle i doświadczeniach – także i błędach. Dzięki temu franchising jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.
  Zainteresowanym warto polecić portal
  www.franchising.info.pl, gdzie znajdują się także oferty firm poszukujących franczyzobiorców.
  Ze względu na występujące często wymagania odnośnie opłat licencyjnych oraz kosztów wyposażenia placówki mało prawdopodobne jest wystartowanie w takim systemie bez żadnego kapitału.

   

 18. Analizuję właśnie ofertę kredytu bankowego i chciałam zapytam, co to jest oprocentowanie nominalne a co rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Bo niby to pierwsze jest atrakcyjne, ale stopa rzeczywista przekracza 20%...

  Banki z reguły podają w swoich materiałach informacyjnych oprocentowanie nominalne. Liczone jest ono w skali roku – zawiera informację o tym, jaki procent (w skali właśnie roku) zapłacimy za pożyczony kapitał – czy ściślej mówiąc jaki procent zapłacimy od aktualnego zadłużenia. Aktualnego – bo oprocentowanie naliczane jest każdego dnia w stosunku do istniejącego w danym dniu salda zadłużenia. Zwyczajowo ów rok liczy 360 dni – sposób naliczania jest więc następujący:
  Nominalna stopa procentowa/360 x aktualne saldo zadłużenia.

  Tymczasem rzeczywista roczna stopa oprocentowania, także wyrażona w procentach, określa całkowity koszt kredytu. Uwzględnia ona wszystkie koszty - nie tylko odsetki ale i prowizje oraz inne opłaty pobierane przez bank (np. obowiązkowe ubezpieczenie kredytu). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu – aby ją poznać trzeba bowiem znać wysokość kredytu, okres kredytowania czy wszystkie naliczane opłaty.

 19. Nie wiem, czy pytanie nie jest trochę z innej beczki, ale interesuje mnie zorganizowanie konkursu promocyjnego dla klientów naszego sklepu. Czy od takiego konkursu muszę płacić jakieś opłaty albo podatki?

  Podstawowa sprawa w takim wypadku to zorganizować konkurs. Organizator konkursu – w przeciwieństwie do organizatora loterii – nie jest zobligowany do wnoszenia opłat. Jednakże aby dane działanie promocyjne zostało zakwalifikowane jako konkurs a nie loteria, nie może być przeprowadzane żadne losowanie, wybór zwycięzcy musi być dokonywany na drodze oceny, na podstawie określanych wcześniej kryteriów (wiedzy, pomysłowości – np. hasło reklamowe), uczestnicy musza wreszcie między sobą rywalizować.
  W wypadku loterii kosztów nie da się absolutnie uniknąć. Znacznie lepiej więc organizować konkursy!

 20. Dziękuję. A co z nagrodami w takim konkursie? Jak się od nich uiszcza podatek, i kto powinien to zrobić? Organizator czy wygrywający? Dodam, że nie planujemy jakichś szczególnie cennych nagród tylko drobne upominki.

  W zasadzie najlepiej - a przynajmniej najprościej - byłoby zorganizować konkurs przy współpracy środka masowego przekazu – np. lokalnej czy regionalnej gazety. Wówczas, nagrody do wysokości 760 zł są zwolnione z podatku a co za tym idzie także organizator takiego konkursu nie musi składać żadnych deklaracji. Spełnić trzeba jednak dwa warunki:
  1. konkurs musi być organizowany i emitowany przez środek masowego przekazu
  lub
  2. konkurs jest z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.

  W innym wypadku zachodzi potrzeba zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku (bez względu na wartość nagrody).  
  Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Trudno jest mianowicie jednoznacznie zakwalifikować akcję promocyjną polegającą na tym, że nagradzany jest każdy, kto udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. Akcja taka nie może zostać zakwalifikowana jako sprzedaż premiowa (uczestnik oprócz dokonania zakupu musi spełnić dodatkowy warunek), ale nie stanowi też konkursu (brak jest w niej bowiem elementu rywalizacji).
  W takim wypadku, nagrody otrzymane przez konsumentów podlegają w związku z tym opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim przypadku beneficjent nagrody jest zobowiązany do wykazania jej wartości w swoim zeznaniu podatkowym (jako przychodu z innych źródeł). Organizator akcji zobowiązany jest natomiast do przekazania urzędowi skarbowemu informacji PIT-8c o wartości przekazanych tej osobie świadczeń.
  Jednakże, jeśli wartość otrzymanej nagrody nie przekracza 100 zł, nagrodzony nie ma obowiązku opodatkowania nagród o wartości do 100 zł, a na podmiocie przekazującym takie nagrody nie ciążą obowiązki informacyjne – czyli złożenie informacji PIT-8c.

 21. Czy w naszym regionie (podkarpackie) działają niekomercyjne fundusz pożyczkowe?

  Tak. Taki fundusz prowadzi Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, która udziela mikropożyczek w wysokości do 30 tys. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie inwestycji realizowanych przez MSP.
  Drugi działa przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw woj. Podkarpackiego. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej, kwota pożyczki nie może przekroczyć 25 000 euro.
  Trzeci działa w Stalowej Woli, przy Regionalnej Izbie Gospodarczej. Pożyczka może być wykorzystana na inwestycję, ale także na bieżące potrzeby obrotowe, a jej maksymalna kwota to 120 000 zł. Maksymalny okres, na jaki może zostać udzielona pożyczka wynosi 5 lat.
  Podobnie ma się rzecz z funduszem pożyczkowym przy Mieleckiej Agencji Rozwoju regionalnego. Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę w wysokości 120 tys. złotych, a okres spłaty wynosi maksymalnie 5 lat.
  Jeśli trzeba więcej szczegółów, chętnie służymy. Z reguły oferty funduszów są ograniczone terytorialnie.

 22. Doszły mnie słuchy, że można już bez opłat pożyczać pieniądze (legalnie!) od rodziny. Czy to prawda?

  Istotnie, od 1 stycznia 2007 r. pożyczkę od najbliższej rodziny można przyjąć bez konieczności płacenia podatku od osób cywilnoprawnych. Maksymalna, wolna od opodatkowania kwota pożyczki, to 9637 zł.
  Natomiast od osoby nie będącej członkiem najbliższej rodziny możemy pożyczyć bez podatku 5000 zł.
  Pojęcie najbliższa rodzina oznacza męża/żonę, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierbów, ojczyma, macochę i rodzeństwo.

 23. Czy są jakieś informacje co do wielkości wsparcia dostępnego dla przedsiębiorców w ramach Programu dla Podkarpacia?

  Zgodnie z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przyjętym uchwałą Nr 48/747/07 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego całkiem niedawno, bo 13 lipca 2007 r. przyjęto, iż wsparcie otrzyma 1075  projektów inwestycyjnych (do 2013 r.). Łączny budżet Osi Priorytetowej 1 - Konkurencyjna
  i innowacyjna gospodarka szacowany jest w tymże programie na 352 810 629 EUR.
  Jest to łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.


 24. Jakich? Tzn. Jakie działania na rzecz przedsiębiorców będą podejmowane?

  W ramach Osi Priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka przewidziano działania dotyczące:

  • wsparcia dla rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez
   zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,
  • rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu,
  • stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w
   regionie oraz transferu wiedzy,
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy
   międzyregionalnej i międzynarodowej.

 25. Czyli tyle daje Unia na te zadania?

  Jest to łączny budżet tego priorytetu. Z tego 288 640 033 EUR to środki Unii, natomiast  64 170 596 to środki krajowe.

 26. Czym różni się leasing operacyjny od finansowego? I który jest korzystniejszy?

  Leasing operacyjny - w największym skrócie - polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, przy czym czas ten jest krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Czy innymi słowy czas krótszy od jej gospodarczej używalności. Leasing finansowy zawierany jest natomiast na czas zbliżony do ekonomicznego zużycia środka trwałego.
  W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca najczęściej sprawuje nadzór nad środkiem trwałym, ponosi koszty remontów, konserwacji oraz podatków i ubezpieczeń towarzyszących eksploatacji. Chociaż umowa może zawierać inne postanowienia. Po określonym w umowie okresie środek trwały wraca do właściciela i wówczas może on być albo udostępniony innej osobie lub przedsiębiorstwu, albo sprzedany. Umowa leasingu operacyjnego może być zerwana przed jej wygaśnięciem. Istotną cechą tego leasingu jest to, że środek trwały jest ewidencjonowany u leasingodawcy i tylko on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych.
  W leasingu finansowym za środek trwały i jego konserwację odpowiada leasingobiorca. Nie może on odstąpić od umowy, a gdyby zerwał umowę wiązało by się to z zapłaceniem przez niego odpowiedniego odszkodowania. Umowa leasingu finansowego zawiera zazwyczaj klauzulę mówiącą o tym, że leasingobiorca będzie miał prawo do zakupu danej rzeczy po zakończeniu umowy. Cechą charakterystyczną tego rodzaju leasingu jest to, iż środek trwały widnieje w księgach leasingobiorcy i to on nabywa prawo do odpisów amortyzacyjnych.
  Leasing operacyjny oraz leasing finansowy różnią się od siebie także sposobem naliczania amortyzacji, rat oraz ich kwalifikacji w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku leasingu operacyjnego wszystkie wydatki ponoszone przez leasingobiorcę są kosztami uzyskania przychodów (raty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizja). Natomiast w leasingu finansowym część czynszu odpowiadająca cenie nabycia lub wytworzenia nie jest kosztem uzyskania przychodu. Jest nim jedynie pozostała część zwana odsetkową.
  Jeśli chodzi, który jest korzystniejszy, to zazwyczaj operacyjny, ale to zależy od specyfiki firmy.

 27. Gdzie i kiedy można szukać informacji o środkach na szkolenie pracowników?

  Działania w tym zakresie będą podejmowane przede wszystkim w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zgodnie z zawartym porozumieniem między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podkarpackiego Samorząd Województwa realizował będzie czterech Priorytety Programu – a konkretnie zadanie takie postawione zostanie przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, który został wyznaczony do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej PO KL. Tak więc najpełniejsze informacje oraz terminy powinny pojawiać się na stronie www.wup-rzeszow.pl.
  Należy pamiętać, że prace nad przystąpieniem do wdrażania PO KL wciąż trwają. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na koniec września 2007 r.

 28. Czy jako właścicielka małego sklepu odzieżowego mogą liczyć na dotację unijną?

  W zasadzie każdy może liczyć, jednakże trzeba pamiętać, iż nacisk położony jest na innowacyjność wspieranego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Mówiąc obrazowo, istotnie większe szanse na uzyskanie dotacji będzie miał projekt związany z wdrożeniem do produkcji nowych rozwiązań w zakresie kardiochirurgii, niż nowe wyposażenie sklepu odzieżowego. Dlatego należy raczej starać się o środki z programu regionalnego, niż celować w dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 29. Czy ubiegając się o kredyt na otwarcie sklepu spożywczego muszę w banku przedstawiać jakieś zaświadczenie z Sanepidu albo Inspekcji Handlowej?

  Oczywiście, że procedury bankowe nie przewidują takiej konieczności. Niemniej jednak w wypadku Sanepidu nie od rzeczy byłoby poprosić o określenie wymagań odnośnie stanu lokalu i jego wyposażenia, tak aby uwzględnić te wymagania planując środki potrzebne na inwestycję. Zapobiegnie to sytuacji, w której weźmiemy kredyt, zrobimy adaptację lokalu, zakupimy wyposażenie a urzędnik Sanepidu nie zgodzi się na otwarcie placówki bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

 30. Planuję prowadzenie małej gastronomii. Jak wcześnie przed otwarciem baru muszę zarejestrować działalność gospodarczą?

  W zasadzie nie ma potrzeby zbyt wczesnej rejestracji, bowiem najistotniejszy dla określenia czy się już prowadzi działalność gospodarczą czy nie, jest fakt uzyskiwania przychodów. W pojęciu podatkowym rozpoczęcie działalności związane jest z pierwszą sprzedażą. Pamiętać tu trzeba, żeby nie wpuścić się w pułapkę polegającą na tym, że przez kilka miesięcy potrzebnych na dopięcie wszystkich spraw związanych z uruchomieniem lokalu zmuszeni będziemy płacić składki na ZUS. Dlatego najlepiej za dzień rozpoczęcia działalności przyjąć termin jak najbliższy przewidywanej pierwszej sprzedaży.

 31. Czy przysługuje mi dotacja z Urzędu Pracy na założenie firmy jeśli niedawno (3 miesiące temu) wyrejestrowałam działalność w innej branży?

  Niestety nie. Działalność gospodarcza albo jest prowadzona albo nie, nie ma tu znaczenia zmiana branży.

 32. Na jaką kwotę z urzędu pracy mogę liczyć jako pracodawca, jeśli stworzę dwa miejsca pracy?

  Zakładając, że będą to miejsca pracy dla osób pozostających w ewidencji urzędu pracy i że dany urząd pracy aktualnie dysponuje środkami na ten cel, liczyć można na 500% przeciętnego wynagrodzenia na 1 osobę (aktualnie jest to 13.545,70). Pamiętać jednakże należy, że nie jest to premia za stworzenie miejsca pracy, lecz że są to środki stanowiące refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Przyznanie refundacji może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zawarcia z danym powiatowym urzędem pracy umowy (jeszcze przed poniesieniem kosztów!).

 33. Czy sprzedając samochód wykorzystywany w działalności, który już się zamortyzował, musze to komuś zgłaszać?

  Nie tylko, że trzeba zgłaszać, ale pamiętać o tym, że kwota uzyskana ze sprzedaży stanowi przychód firmy.

 34. Czy adaptacja lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza powinna być amortyzowana?

  Zależy to od charakteru wykonywanych prac. Jeśli prowadzone prace mają charakter remontowy, odtworzeniowy, to niezależnie od wysokości wydatków, mogą one zostać wliczone w koszty bezpośrednio, a więc w dacie ich poniesienia. Natomiast, jeśli w grę wejdą roboty inwestycyjne, mające na celu ulepszenie lokalu, na które ponadto wydane zostanie więcej niż 3,5 tys. zł, przedsiębiorca będzie musiał zastosować do nich amortyzację, a więc odpowiednio podnieść wartość lokalu jako środka trwałego i zmienić wysokość odpisów amortyzacyjnych.

 35. Zamierzam podjąć działalność handlową, prowadząc dwa sklepy z różnych branż (jeden z materiałami budowlanymi a drugi odzieżowy), czy limit dotyczący wprowadzenia kasy fiskalnej mam liczyć razem czy osobno?

  Razem, osoba fizyczna prowadzi jedną działalność gospodarczą, co najwyżej w różnych branżach. No chyba, że jeden ze sklepów będzie prowadzony w ramach innego podmiotu prawnego.

 36. Jeśli dokonuję zakupu z myślą o rozpoczęciu działalności za dwa tygodnie a jeszcze nie jestem zarejestrowana, to jak odliczę VAT?

  W wypadku rozpoczynania działalności warto otrzymywać faktury zakupu najwcześniej w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie działalności. Co prawda podatek naliczony można odliczyć gdy już się jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale wystarczy że się jest zarejestrowanym w momencie odliczenia a nie w momencie zakupu. A odliczać możemy także faktury z poprzedniego miesiąca (poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy deklaracja).

 37. Jakie są możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu kupieckiego? Wchodząc na rynek bowiem muszę godzić się na długie terminy płatności.

  To delikatna sprawa, bowiem rygorystyczne żądanie zabezpieczenia może mieć gorsze skutki niż wymaganie płacenia gotówką. Ale można stosować np. zabezpieczenie na towarze – zawieramy umowę, z której jasno wynika, że towar stanie się własnością kupującego dopiero po uregulowaniu należności. Można do umowy wpisać wysokie odsetki oraz karę umowną za niedotrzymanie terminu płatności, można wreszcie zażądać od klienta weksla, poręczenia, czy nawet zastawu. W zasadzie wykorzystane możliwości zależą od tego, na co zgodzi się nasz kontrahent.

 38. A czy kredyt kupiecki jest jakoś obwarowany prawnie?

  Pamiętać trzeba o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, dostosowującej nasze prawodawstwo do wymogów unijnych. Według założeń ustawodawcy, po upływie 30 dni od momentu dostarczenia towaru czy usługi, nawet jeżeli w umowie przyjęto dłuższy okres rozliczenia, dostawca może domagać się odsetek od należności. Jeżeli w umowie nie określono terminu zapłaty, wierzycielowi ma przysługiwać prawo do naliczania odsetek począwszy od 31. dnia po spełnieniu świadczenia.
  Dodatkowo ustawa przewiduje, że jeśli wierzyciel poda dłużnika do sądu, wyrok musi zapaść w ciągu trzech miesięcy.

 39. Czym się różni kredyt w rachunku bieżącym od kredytu w rachunku kredytowym?

  W wypadku kredytu w rachunku bieżącym – zadłużenie występuje w postaci salda debetowego rachunku bieżącego przedsiębiorcy. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. Natomiast kredyt w rachunku kredytowym udzielany jest przy wykorzystaniu wydzielonego rachunku tzw. „kredytowego”, który służy do ewidencjonowania stopnia wykorzystania i spłaty kredytu. Z reguły jest to kredyt nieodnawialny i związany jest ze ściśle określoną potrzebą finansowania określonych transakcji. Choć w rachunku kredytowym udzielane są także kredyty w formie linii kredytowej, która jest kredytem odnawialnym.

 40. Co to jest oprocentowanie nominalne?

  Już była o tym mowa, ale przypomnijmy. Procentowanie nominalne to najczęściej podawany parametr określający koszty kredytu bankowego lub pożyczki. Liczone jest ono w skali roku – zawiera informację o tym, jaki procent (w skali właśnie roku) zapłacimy za pożyczony kapitał – czy ściślej mówiąc jaki procent zapłacimy od aktualnego zadłużenia. Aktualnego – bo oprocentowanie naliczane jest każdego dnia w stosunku do istniejącego w danym dniu salda zadłużenia. Zwyczajowo ów rok liczy 360 dni – sposób naliczania jest więc następujący:
  Nominalna stopa procentowa/360 x aktualne saldo zadłużenia.

 41. Czy biznes plan jest zawsze niezbędny do otrzymania kredytu bankowego na inwestycję związaną z działalnością gospodarczą?

  Nie zawsze, ale taka jest reguła. Nie chcąc reklamować konkretnego banku powiedzmy, iż istnieją promocje związane z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na mniejsze kwoty bez konieczności sporządzania biznes planu. Jednakże dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa własnej inwestycji, lepiej taki biznes plan posiadać.Powrót


Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglšdarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwoœci zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatnoœci .