NewsyOpis projektuDziałania projektuDoradztwo on-lineModuł e-learningGaleria foto

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Porady eksperta.


Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie szkolenie powinnam wybrać, aby mieć większe szanse na rynku pracy?

  Szkolenie najlepiej dopasować do wymogów rynku pracy, a konkretnie pracodawcy. Jeśli poszukuje Pani zatrudnienia na rynku lokalnym, dobrze jest sprawdzić (polecam konsultacje z Urzędem Pracy), jakiego rodzaju pracownicy są w ostatnim czasie poszukiwani i pod tym kątem uzupełnić swoje wykształcenie bądź umiejętności.

 2. Posiadam wyższe wykształcenie. Czy w moim przypadku, kolejne szkolenia przyniosą oczekiwany skutek-czyli pracę?

  Zawsze warto podnosić kwalifikacje, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku pracy. Jednak nie mogę Pani zagwarantować, że po ukończeniu szkolenia otrzyma Pani zatrudnienie. To zależy od wielu czynników. Wyższe wykształcenie stanowi bardzo dobrą bazę, którą można uzupełniać poprzez uczestnictwo w szkoleniach bądź to specjalizujących Panią w obranym kierunku, bądź rozszerzających Pani umiejętności w innych obszarach.

 3. Mam dyplom licencjata. Czy mogę starać się o dofinansowane studia podyplomowe?

  Tak, ale należy kontaktować się w tej sprawie z wybraną instytucją szkoleniową i zapytać o konkretny, wybrany kierunek. Część szkoleń czy studiów adresowana jest do osób posiadających ukończone studia wyższe z tytułem magistra.

 4. Słyszałam o możliwości skorzystania ze szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych. Czy każdy może skorzystać z tej szansy?

  Jest taka możliwość i zachęcam do kontaktu z instytucjami prowadzącymi rekrutację na szkolenia i studia podyplomowe. Proponuję zajrzeć na stronę internetową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) - tam znajduje się lista szkoleń dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw. Natomiast oferta szkoleniowa dla osób bezrobotnych powinna być dostępna w urzędach pracy, które też mogą Panią skierować do odpowiednich instytucji szkoleniowych bądź zaproponować usługi szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

 5. W jaki sposób mogę sprawdzić czy firma, w której pracuję jest mała czy duża?

  Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) znajduje się kwalifikator MŚP – narzędzie, które pomoże określić wielkość firmy. Można też zapoznać się z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807), gdzie znajdują się niezbędne definicje.

 6. Ile wynosi dofinansowanie do szkoleń lub studiów podyplomowych?

  W zależności od wielkości firmy (mikro, mały, średni czy duży przedsiębiorca) dofinansowanie może sięgać nawet 80% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Proszę zwrócić uwagę, że są też szkolenia bezpłatne.

 7. Jestem osobą bezrobotną. Czy mimo to, mogę wziąć udział w dofinansowanym szkoleniu?

  Tak, jeśli będzie to szkolenie adresowane do osób bezrobotnych. W tym celu zachęcam do konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy. Polecam też Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001).

 8. Czy mogę zgłosić się na dofinansowane szkolenie bez poinformowania o tym mojego pracodawcy?

  To pracodawca kieruje pracownika na dofinansowane szkolenie adresowane do kadry przedsiębiorstw. Pracodawca podpisuje też wymagane dokumenty, które następnie przesyłane są do instytucji szkoleniowej. Pracodawca w tej sytuacji musi wyrazić zgodę na Pani szkolenie.

 9. Słyszałam, że można uczestniczyć w dotowanych szkoleniach, ale tylko takich, które są całkowicie odmienne od dotychczasowego wykształcenia, bo tak zwiększa się swoje możliwości na rynku pracy. Czy to prawda?

  Może Pani wybrać takie szkolenie, które uzupełnia i rozszerza Pani wiedzę w danym kierunku. Kierunek szkolenia nie musi dotyczyć innej dziedziny. Jednak proszę o kontakt z urzędem pracy w sprawie ewentualnych środków finansowych na szkolenia oraz określonych priorytetów.

 10. Czym kierować się przy wyborze szkolenia?

  Z pewnością w pierwszej kolejności ważna jest tematyka szkolenia, która musi odpowiadać Pani zainteresowaniom oraz program szkolenia. Kolejna ważna informacja dotyczy instytucji szkoleniowej, która organizuje szkolenia, jak też lokalizacji i terminów szkoleń. Istotna jest również forma szkolenia (np. wykład, warsztat, e-learning itp.), a także wykładowca/trener. Dobrze, by instytucja szkoleniowa była znana z organizacji wysokiej jakości szkoleń. Powyższe informacje muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom konkretnej osoby.

 11. Czy zamiast szkolenia mogę otrzymać zwrot kosztów egzaminu, dzięki któremu zdobędę nowe uprawnienia?

  Taka możliwość istnieje dla osób bezrobotnych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że kosztem szkolenia są również koszty egzaminów, które umożliwiają uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, jak też koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Tak więc, istnieje taka możliwość, jednak po wcześniejszych ustaleniach z Powiatowym Urzędem Pracy.

 12. Czy jeśli rozpocznę szkolenie jako bezrobotna, mogę starać się o zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia?

  Koszty dojazdu można zaliczyć do kosztów szkolenia pod warunkiem, że szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce stałego bądź czasowego zameldowania osoby bezrobotnej. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje taką sytuację, jednak każdorazowo należy uzgodnić takie kwestie z właściwym urzędem pracy.

 13. Jestem studentką ostatniego roku studiów. Czy mogę w tym roku rozpocząć studia podyplomowe, które będą dofinansowane?

  Tak, jeśli znajdzie Pani odpowiednią ofertę skierowaną do takich odbiorców, jak Pani. Na przykład jeśli podejmie Pani pracę w jakiejś firmie, to proszę szukać oferty adresowanej do pracowników przedsiębiorstw.

 14. Jaka forma szkolenia jest lepsza - wykłady czy warsztaty?

  Teoretyczne przedstawienie danego tematu to wykład. W zależności od wykładowcy wykład może być uzupełniony o przykłady przytoczone przez prowadzącego. Rola uczestników wykładu jest bierna. W przypadku warsztatów teoria uzupełniana jest o ćwiczenia, pogadanki, dyskusje, w których aktywnie biorą udział uczestnicy. Szkolenia, które przeprowadzane są w formie warsztatów oferują wiedzę, którą uczestnicy mogą testować podczas zajęć pod okiem wykładowcy czy trenera. Dzięki ćwiczeniom uczestniczy lepiej zapamiętują wiedzę. Wybór należy do Pani.

 15. Czy jeśli zdecyduję się na szkolenie, będę mogła otrzymywać nadal zasiłek dla bezrobotnych?

  Nie, ale w okresie szkolenia przysługuje Pani dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku.

 16. Co się stanie, gdy nie ukończę szkolenia, które zorganizował Urząd Pracy?

  Jeśli zrezygnuje Pani ze szkolenia z własnej winy, to będzie Pani zobowiązana do zwrotu kosztów tego szkolenia. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest fakt, iż przyczyną przerwania szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 17. Czy to prawda, że będąc osobą bezrobotną mogę otrzymać pożyczkę na szkolenie?

  Tak, może Pani starać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, jeśli to szkolenie przyczyni się do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.

 18. Jaka jest wysokość pożyczki na szkolenie dla osoby bezrobotnej?

  Wartość pożyczki na szkolenie nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia.

 19. Jakie są warunki spłaty pożyczki szkoleniowej dla osoby bezrobotnej?

  Pożyczka jest nieoprocentowana i musi zostać spłacona w okresie 18 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia, który zostanie określony w umowie.

 20. Czy każda osoba bezrobotna może dostać taką pożyczkę?

  Każda osoba bezrobotna może złożyć wniosek w tej sprawie, który jednak będzie rozpatrywany indywidualnie.

 21. Jestem osobą bezrobotną. Słyszałam o możliwości przyznania stypendium na szkolenie. Czy to możliwe?

  Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej do 25 roku życia w okresie odbywania szkolenia, na które skieruje bezrobotnego starosta.

   

 22. Jak wysokie jest stypendium?

  Stypendium dla osoby bezrobotnej do 25 roku życia w okresie odbywania szkolenia wynosi 40% kwoty zasiłku.

 23. Kiedy przysługuje mi prawo do bezpłatnych bądź częściowo płatnych studiów podyplomowych finansowanych z Urzędu Pracy?

  Osoba bezrobotna, która uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni otrzymanie pracy, może złożyć w tej sprawie wniosek do starosty. Starosta może sfinansować koszty studiów w wysokości 75% ze środków Funduszu Pracy.

 24. Czy mogę rozpocząć dofinansowane szkolenie w sytuacji, gdy jeszcze pracuję, ale już otrzymałam wypowiedzenie?

  Osoba poszukująca pracy skierowana na szkolenie ma prawo skorzystać z dofinansowania, jeśli wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Sfinansowanie kosztów szkolenia w tym przypadku zależy od decyzji starosty.

 25. Czy to dotyczy również pracownika zakładu pracy w okresie likwidacji?

  Tak, z wyjątkiem likwidacji w celu prywatyzacji. Te same zasady dotyczą pracowników zakładu pracy, który ogłosił upadłość.

 26. Niedawno wróciłam do Polski i jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Czy mogę korzystać z bezpłatnych kursów doskonalących?

  Świadczenia dla osób bezrobotnych przewidziane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy gwarantują dostęp do tych świadczeń wszystkim osobom bezrobotnym. Jednak szczegółowe informacje dotyczące konkretnego kursu bądź świadczenia posiada Powiatowy Urząd Pracy oraz instytucja, która organizuje interesujący Panią kurs.

 27. Jestem krawcową, ale zamierzam podnieść swoje kwalifikacje i zmienić zawód. Gdzie mogę skorzystać z bezpłatnego doradztwa?

  Doradztwo zawodowe mogą świadczyć między innymi Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne instytucje, które organizują tego typu świadczenia. Jednak w każdej z tych instytucji musi Pani zapytać o możliwość skorzystania z doradztwa, gdyż zarówno godziny pracy doradców, jak i odbiorcy tych usług mogą być inne w zależności od instytucji.

 28. Czy po zakończonym szkoleniu, które było dofinansowane ze środków unijnych mogę rozpocząć następne bezpłatne szkolenie?

  Każdorazowo, rozpoczynając szkolenie, musi Pani spełnić wszystkie wymagania i warunki stawiane uczestnikom szkolenia. Należy sprawdzić czy przysługuje Pani kolejne szkolenie, którego organizacja została sfinansowana na przykład ze środków Unii Europejskiej. Proszę konsultować się w tej sprawie z organizatorem szkolenia.

 29. Gdzie mogę zapisać się na bezpłatne szkolenie?

  Informacje na temat bezpłatnych szkoleń można znaleźć w Internecie, prasie, a także bezpośrednio w instytucjach szkoleniowych.

 30. Mam 24 lata i jestem bezrobotna. W najbliższym czasie rozpocznę bezpłatne szkolenie, na które zostałam skierowana. Podobno mogę otrzymać stypendium. Czy to prawda?

  Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej do 25 roku życia, która została skierowana na szkolenie przez starostę.

 31. Jak duże jest stypendium na szkolenie dla bezrobotnej do 25 roku życia?

  Wysokość stypendium wynosi w tym przypadku 40% kwoty zasiłku.

 32. Jestem bezrobotną, która ukończyła studia wyższe 10 miesięcy temu i chciałabym nabyć doświadczenie zawodowe, choćby dzięki stażowi. Czy w mojej sytuacji jest to możliwe?

  Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wyższej, jeśli nie ukończyła 27 roku życia.

 33. Jak długo może trwać taki staż?

  Osoba bezrobotna może zostać skierowana do odbycia stażu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy.

 34. Zostałam skierowana na staż. Czy przysługuje mi prawo do dni wolnych od stażu w okresie odbywania stażu?

  Tak, przysługuje Pani 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

 35. Czy podczas odbywania stażu mogę otrzymywać nadal zasiłek dla osoby bezrobotnej?

  W okresie odbywania stażu, osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości zasiłku.

 36. Czy mogę sama, jako bezrobotna, wybrać dofinansowane szkolenie czy muszę korzystać tylko z propozycji Urzędu Pracy?

  Może Pani sama wybrać szkolenie i wnioskować o skierowanie na nie przez Starostę, jednak jeśli uprawdopodobni Pani, że szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Koszt szkolenia nie może też przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia, a Pani musi spełniać jeden z warunków:
  1) brak kwalifikacji zawodowych;
  2) konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
  3) utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  4) brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 37. Jak długo może trwać szkolenie dla osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych?

  W przypadku braku kwalifikacji zawodowych, szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia do 24 miesięcy.

 38. W jakiej wysokości przysługuje mi zwrot kosztów za uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu? Dodam, że jestem osobą bezrobotną.

  Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie np. certyfikatu do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia, jednak niezbędnym jest w pierwszej kolejności kontakt z Urzędem Pracy i ustalenie, jakie warunki musi Pani wcześniej spełnić.

 39. Jestem zarejestrowaną bezrobotną po wypadku i nie będę mogła powrócić do pracy w swoim zawodzie. Jak długo będę musiała uczęszczać na szkolenie?

  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że w przypadku utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia do 12 miesięcy.

 40. Czy muszę po wypadku przejść jakieś dodatkowe badania zanim skorzystam z finansowanych przez Urząd Pracy szkoleń?

  W Pani przypadku skierowanie na szkolenie może być poprzedzone badaniami specjalistycznymi, które są finansowane z Funduszu Pracy.

 41. Podobno w najbliższym czasie będą kolejne pieniądze na kształcenie dzięki funduszom europejskim. Czy będę mogła liczyć na skorzystanie z tej okazji?

  Sądzę, że pyta Pani o Europejski Fundusz Społeczny. Będą takie możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale dopiero w 2008 roku.

 42. Moja mama ma 47 lat. Czy też będzie mogła korzystać z tych szkoleń?

  Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, w tym dla osób po 45 roku życia, będą dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Warto jednak wspomnieć, że w tym roku zostały dopiero ogłoszone konkursy na projekty, w ramach których będą zorganizowane tego typu szkolenia.

 43. Gdzie mogę pytać o Program Operacyjny Kapitał Ludzki?

  Informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl). Bezpłatnych informacji na temat Programu udzielają również Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, najbliższy w Krośnie (tel. 43 202 91, www.krosno.roefs.pl).

 44. Czy studia są wymagane, aby brać udział w bezpłatnych szkoleniach?

  To zależy od rodzaju szkolenia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada na przykład szkolenia dla pracujących osób po 45 roku życia, posiadających najwyżej średnie wykształcenie.Powrót


Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglšdarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwoœci zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatnoœci .