NewsyOpis projektuDziałania projektuDoradztwo on-lineModuł e-learningGaleria foto

AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY.

Porady eksperta.


Pytania i odpowiedzi

 1. Na co zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

  Pracodawca w czasie rozmowy kwalifikacyjnej zwraca szczególną uwagę na kwalifikacje zawodowe kandydata oraz jego wygląd zewnętrzny i sposób zachowania. Należy ubrać się stosownie do sytuacji, udzielać  zwięzłych, konkretnych i krótkich odpowiedzi. Naturalne i szczere zachowanie stworzy odpowiedni klimat do rozmowy. Należy mieć przy sobie dokumenty, które mogą wykazać nasze kawalifikacje (aktualne CV, dyplom, świadectwo ukończenia kursu, referencje itp.)

 2. Co Pracodawca ceni w pracowniku?

  Pracodawca ceni w swoim podwładnym następujące cechy wg kolejności znaczenia:

  - chęć do nauki, zaangażowanie, solidność, umiejętność samomotywacji, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość, kreatywność, zaangażowanie w działania firmy, umiejętność rozwiązywania problemów, inicjatywę i elastyczność.

   

 3. Jakie są aktywne metody poszukiwania pracy?

  Do aktywnych metod poszukiwania pracy zaliczamy:  ogłoszenia w mediach, oferty w urzędach pracy, serwisy ogłoszeniowe w internecie, bezpośrednie zgłoszenia do firm, korzystanie z agencji doradztwa personalnego, korzystanie z informacji od znajomych. Jednak najskuteczniejszym sposobem jest nawiazanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

 4. Jakie dokumenty powinien posiadać kandydat do pracy?

  Kandydat powinien posiadać następujące dokumenty: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy. Szczególnie ważny jest list motywacyjny. Jest to pismo przewodnie, które dołączamy do życiorysu, stanowiące naszą wizytówkę, i nadające naszej ofercie bardziej osobisty charakter. Pierwszy etap rekrutacji pracowników w firmie to pozyskanie kandydatów oraz weryfikacja dokumentów przez nich złożonych. Zatem dobrze napisane CV oraz list motywacyjny , spełniające wymogi formalne i merytoryczne to pierwszy krok do sukcesu. Jeśli potencjalnego pracodawcę zainteresują zawarte tam inormacje, następnym krokiem moze byc rozmowa kwalifikacyjna, a to juz połowa sukcesu.

   

 5. Z jakimi pytaniami mogę się spotkać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?

  1. Jakie są Twoje długo i krótkoterminowe cele, kiedy i dlaczego je ustanowiłeś(aś) i jak się przygotowujesz do osiągnięcia ich?
  2. Co naprawdę chcesz robić w życiu ?
  3. Co będzie stanowić dla Ciebie największą nagrodę w czasie kariery zawodowej?
  4. Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
  5. W jaki sposób mógłbyś/mogłabyś przyczynić się do rozwoju naszej firmy?
  6. Jakie cechy powinien posiadać menedżer osiągający sukces?
  7. Czego nauczyłeś(aś) się podczas działalności pozastudenckiej?
  8. W jakim środowisku pracy czujesz się najpewniej?
  9. Jak być opisał(a) swoją wymarzoną pracę po uzyskaniu dyplomu?
  10. Co wiesz o naszym przedsiębiorstwie?
  11. Jakie dwie lub trzy rzeczy byłyby najważniejsze w Twojej nowej pracy?

 6. Jak się ubrać i zachować na rozmowie kwalifikacyjnej?

  Twój wygląd jest twoją w wizytówką, pamietaj więc, aby ubrać się stosownie do okoliczności. Zachować należy elegancję połączoną z prostotą. Kobieta powinna założyć kostium lub garsonkę, męzczyzna garnitur. Nie nalezy przesadzać z bizuterią i perfumami. Nie wolno też spozywać alkoholu przed spotkaniem. Należy również zadbać o fryzurę i makijaż, manicure.

 7. Jak zrobic dobre wrażenie na pracodawcy?

  Przede wszystkim na wstępie  należy się kulturalnie przedstawić imieniem i nazwiskiem. Nie siadaj nieproszona, unikaj też siedzenia naprzeciwko rozmówcy. Twoje zachowanie musi wskazywać na to, że jesteś zainteresowana rozmową, nie mozesz okazywać nudy, złości czy irytacji. Słuchaj uważnie wypowiedzi rozmówcy, pozwól mu prowadzić rozmowę. Na pytania odpowiadaj krótko, rzeczowo i konkretnie. Nie krytykuj swoich poprzednich pracodawców i kolegów. Po zakończonej rozmowie podziękuj rozmówcy za czas, jaki ci poświecił. Zapytaj też, kiedy możesz się spodziewać odpowiedzi.

 8. Jak negocjować płace?

  W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kwestia wynagrodzenia jest zazwyczaj poruszana na końcu. Warto zatem wiedzieć, w jakiej kondycji jest firma  i jak wygląda jej pozycja na rynku. Wtedy będziemy wiedzieć, ile pracodawca jest w stanie nam zaproponować. Jeśli jednak pracodawca nie porusza kwestii wynagrodzenia, zapytajmy, na jakim etapie rekrutacji przewidziana jest rozmowa dotycząca warunków płacowych.

 9. Co to jest KRAZ?

  KRAZ jest to Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia - oficjalny Rejestr Ministerstwa Gospodarki, który zawiera informacje o firmach będących według prawa agencjami zatrudnienia. Są to:

  - Agencje pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Agencje pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

  - agencje doradztwa personalnego,

  - agencje pośrednictwa zawodowego,

  - agencje pracy tymczasowej.

 10. Jak udzielać odpowiedzi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?

  Odpowiadać należy Pełnymi zdaniami, podając fakty dotyczące doświadczenia zawodowego, inne dane dotyczące np realizowanych projektów, przedsięwzięć (dane liczbowe, parametry techniczne). Należy wypowiadać się spokojnie, jeśli zapomnieliśmy o jakimś ważnym fakcie, dacie czy wartości liczbowej, możemy poprosić o chwilę na zastanowienie. Pamiętajmy również o utrzymaniu kontaktu wzrokowego z naszym rozmówcą. Zadając pytanie o wynagrodzenie musimy uwzględnić pewne widełki, dolny pułap musi zawierać koszty pośrednie towarzyszące naszemu zatrudnieniu (np dojazdy do pracy itp.). Przy negocjacjach o wynagrodzenie musimy wziać pod uwagę przede wszystkim realny poziom naszych umiejętności i odnieść to do średniej krajowej. Należałoby również stosunkowo wcześniej zapoznać się z możliwymi pensjami w firmie, na stanowisku o które się ubiegamy. W  dużych firmach i w urzędach funkcjonują tzw. siatki płac - dlatego poczatkujący pracownik nie może dostać wiecej, niż określoną kwotę.
  Temat pieniędzy poruszamy zawsze na końcu spotkania, a inicjatywa powinna wyjść od pracodawcy 

   

 11. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Jakie są warunki wypowiedzenia takiej umowy?

  Umowa zawarta na okres próbny ma za zadanie sprawdzenie kwalifikacji i przydatności pracownika na danym stanowisku pracy. Może, chociaż nie musi poprzedzać umowę na czas określony lub nieokreślony. Okres próbny rozpoczyna się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy lub z dniem zawarcia umowy.

  Umowa zawarta na okres próbny nie może być dłuższa niż 3 miesiące. (art. 25)
  Może ja rozwiązać zarówno pracodawca jak i pracownik. Warto pamietać o tym, gdyż w momencie pojawienia się korzystniejszej propozycji pracy mozemy taka umowę rozwiązać.

  Kodeks Pracy reguluje okresy wypowiedzenia zależnie od czasu trwanie umowy:


  3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni

  1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie

  2 tygodnie jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące(art. 34)

 12. Zostałam zwolniona z pracy w ramach redukcji etatów. Po zastanowieniu podjęłam decyzję, że chciałabym założyć własną firmę. Jakie formalności muszę załatwić i ile to będzie kosztowało?

  1. Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy przede wszystkim zgłosić się do urzędu gminy i wybrać formularz konieczny przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu takiego dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Taki formularz powinien zawierać: pełną nazwę firmy oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres siedziby firmy (oraz ewentualnych filii), miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności i wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.
  2. Kolejny krok to wpis do REGON, dokonuje się go w urzędzie gminy, w momencie składania wniosku o wpis do ewidencji.
  Urząd gminy w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Wpisu takiego możemy również dokonać osobiście w urzędzie statystycznym, albo wysłać wniosek pocztą. Należy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Następnym krokiem będzie założenie konta bankowego. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania określonych transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego. Do tego celu potrzebne będzie ksero wpisu do ewidencji,  ksero dokumentu nadania numeru REGON oraz dowód osobisty.
  4. Czwartym krokiem będzie zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym. Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymuje numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP (zgłoszenia należy dokonać w ciagu 7 dni od rozpoczęcia działalności).
  5. Ostatni krok to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Natomiast na zgłoszenie pracowników ma 7 dni od daty przyjęcia ich do pracy. Do zgłoszenia w ZUS-ie bedą potrzebne następujące dokumenty:

  - numer REGON,
  - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nazwa organu prowadzącego rejestr,
  - numer rachunku bankowego,
  - dane personalne,
  - numery NIP (wszystkich osób),
  - nr i seria dowodów tożsamości.

 13. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby mieć status osoby bezrobotnej?

  Za bezrobotnego może zostać uznana osoba, która:
  - jest obywatelem Polski, 
  - nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
  - jest gotowa do wykonywania pracy w określonym wymiarze czasu,
  - ukończyła 18 lat,
  - kobieta, która nie ukończyła 60 lat,
  - mężczyzna, który nie ukończył 65 lat,
  - nie uczy się w systemie dziennym,
  - nie nabyła prawa do emerytury lub renty,  
  - nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.
  - nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.

 14. Jestem osobą niepełnosprawną, w jaki sposób pracodawca powinien przygotować miejsce pracy i ile godzin tygodniowo muszę pracować?

  Osoby niepełnosprawne podlegają specjalnej ochronie prawa pracy. Podstawą wszystkich regulacji jest posiadanie ustalonego stopnia niepełnosprawności.Stopień niepełnosprawności decyduje o większości ulg i praw.
  W przypadku osób niepełnosprawnych najważniejsze regulacje prawne zzawarte są w Kodeksie Pracy i ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
  Obecnie zatrudnianie osób z grupą inwalidzką jest korzystne dla pracodawców, ponieważ koszty zatrudnienia są niższe niż w przypadku innych pracowników. Jednak zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiaże sie również z kosztami związanymi głównie z przygotowaniem miejsca pracy np. dla osoby jeżdżącej na wózku inwalickim. W takim przypadku pracodawca, jeśli spełni określone warunki, może otrzymać zwrot poniesionych kosztów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Zatrudniając osobę niepełnosprawną należy też pamietać o przysługujących jej specjalnych prawach związanych z wymiarem czasu pracy, uprawnień do urlopu i innych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności:
  Przy lekkim stopniu, czas pracy nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godz. na dobę i 35 godzin tygodniowo - jest to pełny etat Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Są dwa wyjątki :

  w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu,
  w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę. Koszt badań ponosi pracodawca.
  Osobie niepełnosprawnej dodatkowo przysługuje 15 min. przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

  URLOP

  Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 15. Po jakich studiach można znaleźć pracę?

  Przy wyborze studiów należy kierować się nie tylko swoimi zainteresowaniami, ale też  potrzebami rynku. Pracodawcy na pewno przychylniej patrzą na absolwentów, którzy ukńczyli kierunek "twardy" czyli taki, który daje dużą wiedzę z wąskiego zakresu. Wiedza ogólna nie jest tak konkretna i usystematyzowana, czyli krótko mówiąc, jeśli uczymy się wszystkiego, to tak naprawdę nie umiemy nic, bo nasza wiedza jest chaotyczna i fragmentaryczna. Najlepiej ocenianymi przez pracodawców są więc kierunki takie jak: prawo, ekonomia, medycyna, pedagogika, informatyka czy stosunki międzynarodowe. Unikać należy kierunków takich jak: politologia, socjologia, kulturoznawstwo, psychologia. Pracodawcy uważają, że te kierunki przyciągaja ludzi, którzy nie mają sprecyzowanego pomysłu na swoje życie, lub nie dostali się na inny kierunek i studiują tylko po to, aby mieć dyplom.

 16. Pracuję w sklepie od 2 lat. Pracę dostałam z ogłoszenia. Jednak ostatnio zostały zwolnione dwie osoby. Boję się, że będę nastepna. Jakie przysługują mi prawa w przypadku zwolnienia?

  1/ Pracodawca nie może zwolnić pracownika bez podania konkretnego powodu. Ten powód musi być zawarty w wypowiedzeniu. Jesli powód jest zbyt ogólny np. nienależyte wypełnianie obowiązków, masz prawo odwołać się do sądu pracy oraz żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Nieodebranie wypowiedzenia nie chroni przed rozwiązaniem umowy o pracę. Nie jest ważne miejsce wręczenia wypowiedzenia, nie musi się to odbyć  w miejscu pracy.
  2/ W zależności od okreu zatrudnienia pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia. Jest to odpowiednio:
  - 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego w firmie krócej niż 6 miesięcy,
  - 1 miesiąc dla pracownika zatrudnionego w firmie co najmniej 6 miesięcy,
  - 3 miesiące dla pracownika zatrudnionego w firmie co najmniej 3 lata.
  W pani przypadku będzie obowiązywał jednomiesieczny okres wypowiedzenia.
  3/ W okresie wypowiedzenia pracownik nadal korzysta z praw pracowniczych. Może świadczyć pracę, lub jej nie świadczyć, jeśli zawrze taką umowę z pracodawcą. 
  4/ Będąc w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. I tak odpowiednio wymiar tego urlopu wynosi: 2 dni jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca, 3 dni jeśli wypowiedzenie wynosi trzy miesiące. Za te dni wolne pracownikowi przysuguje prawo do wynagrodzenia.
  5/ Niektóre osoby są chronione przed zwolnieniem z pracy. Są to kobiety w ciąży i kobiety przebywające na urlopie ma cierzyńskim oraz pracownicy, którym brakuje 4 lat do emerytury.

 17. Pracuję w sklepie ale chciałabym studiować zaocznie. Czy z tego tytułu będzie mi przysługiwał większy wymiar urlopu?

  Prawo do urlopu szkoleniowego przysługuje wtedy jeśli to pracodawca skieruje pracownika np. na studia zaoczne w ramach poszerzania twoich kwalifikacji. Wymiar takiego urlopu, który przeznaczony jest na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, na każdym roku studiów w szkole wyższej, wynosi dla pracownika skierowanego na studia wieczorowe - 21 dni roboczych, zaś na studia zaoczne - 28 dni. Jeśli zaś studiujemy na ostatnim roku i musimy napisać pracę magisterską, wówczas dodatkowo przysługuje nam 21 dni roboczych na przygotowanie pracy.

  W okresie urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość obliczana jest na takich samych zasadach jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Należy więc pamiętać, że jeśli uczymy się za zgodą naszego pracodawcy i nasze zajęcia czasami pokrywają się z pracą lub jeśli w czasie trwania sesji egzaminacyjnej potrzebujemy kilka dni wolnych, pracodawca musi umożliwić nam kontynuowanie nauki.

 18. Czy Urząd Pracy w przypadku skierowania do pracy refunduje pracodawcy jakąś część wynagrodzenia,a jeśli tak, to na jakich zasadach?

  Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnych:

  1. do 25 roku życia;
  2. długotrwale pozostających w rejestrze PUP przez okres powyżej 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat,
  3. niepełnosprawnych

  w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać:
  - przez okres do 12 miesięcy, część poniesionych kosztów na wynagrodzenie w wysokości nie która nie przekracza kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, 
  - przez okres do 18 miesięcy, część poniesionych kosztów na wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za pracę za co drugi miesiąc.

 19. Chciałabym się dowiedzieć kto ma prawo do zasiłku a komu to prawo nie przysługuje.

  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu zarejestrowanemu we właściwym Urzędzie Pracy, jeżeli (art. 71, ust. 1 i 2 ustawy ) w przypadku, gdy: 

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia lub przygotowania zawodowego
  • w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
   • zatrudnienia z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
   • prowadzenia działalności gospodarczej i opłacał składkę ZUS,
   • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia
   • został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
   • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
   • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
   • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

  • 7 dni od dnia rejestracji
  • 90 dni, gdy w czasie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust.2 pkt. 2 ustawy),
  • 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia (art. 75 ust 2. pkt. 3 ustawy),
  • okresu za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie (art. 75 ust.2 pkt. 4 ustawy).

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.Nr 219, poz.2222)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego


 20. Co pracodawca ocenia zatrudniając nowego pracownika?

  Pracodawca kieruje się w ocenie potencjalnego pracownika przede wszystkim jego osobowością. Ocenia więc:

  • wiedzę, 
  • wykształcenie, 
  • poglądy, 
  • postawy, 
  • motywacje, 
  • potrzeby, 
  • temperament, 
  • zainteresowania

 21. Chciałabym się dowiedzić, ile wynosi w chwili obecnej zasiłek dla bezrobotnych oraz stypendia dla bezrobotnych w okresie nauki?

  W chwilo obecnj zasiłki dla bezrobotnych wynoszą odpowiednio:

  dla osób bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 538,30 zł 
  - obniżony (80%) 430,70 zł 
  - podwyższony (120%) 636,00 zł  
  Natomiast stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 215,40 zł
  - kontynuowania nauki (50% zasiłku dla bezrobotnych) 269,20 zł
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ).  538,30 zł

 22. Chcę założyć działalność gospodarczą. Czy w chwili obecnej mogę ubiegać się o pożyczkę w Urzędzie Pracy?

  Tak, jeśli posiada Pani status osoby bezrobotnej. Przyznanie takich srodków może nastąpić jedynie pod warunkiem zawarcia umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

  Pożyczki takie wynoszą odpowiednio:

  1/ Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)  10.836,56  zł
  2/ Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.545,70  zł
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 8.127,42 zł
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.418,28  zł
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)  13.545,70 zł

 23. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: do czego jest zobowiązany Pracodawca w przypadku utworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej?

  Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do:

  - utworzenia stanowiska pracy oraz rozliczenia kosztów jego wyposażenia w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy,

  - zatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lata,

  - zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku nie dotrzymania warunków zawartej umowy.

   

 24. Jestem osobą bezrobotną z wykształcenia fryzjerką, ale chciałabym pracować jako krawcowa, czy mogę skorzystać ze szkolenia w Urzędzie Pracy?

  Szkolenia organizowane są dla osób bezrobotnych,i mają na celu zwiększenie ich szans na znalezienie pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, w szczególności w następujących przypadkach:

  ·         braku kwalifikacji zawodowych;

  ·         konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;

  ·         utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

  ·         braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

   Powiatowe Urzędy Pracy organizują różnorodne szkolenia, w tym róznież dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie takie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy , koszt szkolenia nie ppowinien przekraczać 200 procent przeciętnego wynagrodzenia, inicjatorem skierowania na szkolenie może być urząd pracy lub osoba bezrobotna, jeżeli po szkoleniu ma zapewnione miejsce pracy. W trakcie szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy. W szkoleniach zaplanowanych do realizacji przez PUP w Krośnie  w I półroczu 2007 r. jest również doskonalący kurs krawiecki.

 25. Z jakich form aktywizacji zawodowej można korzystać w PUP w Krośnie?

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie które aktywnie poszukują pracy, mogą korzystać z form aktywizacji zawodowej, przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.): takich jak:

  - Dodatek aktywizacyjny 
  - Prace interwencyjne  
  - Prace społecznie użyteczne 
  - Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy  
  - Pożyczki szkoleniowe  
  - Roboty publiczne 
  - Stypendia w okresie kontynuowania nauki  
  - Szkolenia  
  - Wsparcie działalności gospodarczej
  - Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
  Szerzej na ten temat można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Urzędu:
  http://pupkrosno.info/

 26. Czy w chwili obecnej można skorzystać ze szkoleń językowych lub innych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych?

  Obecnie Fundusze Unijne stwarzają taką możliwość. Ze środków EFS w ramach ZPORR działanie 2.5 Promocja Przedsiebiorczości system wsparcia obejmuje między innnymi  usługi szkoleniowe (szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych), usługi doradcze, udzielanie wsparcia finansowego  (wsparcie pomostowe, jednorazowa dotacja inwestycyjna).

  Ze srodków EFS w ramach działania 2.1 w ramach projektu "Nowoczesny specjalista handlu międzynarodowego szansą na regionalnym rynku pracy" organizowane były szkolenia językowe w tym kurs języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego.

 27. Aktualnie szukam pracy i chcę podnieść swoje kwalifikacje. Uprzejmie proszę o odpowiedź na natępujące pytanie: czy obecnie są organizowane jakieś szkolenia na przykład dla księgowych lub grafików komputerowych?

  W ramach programu IW EQUAL Czas na pracę - raca na czas organizowane są różnorodne tematycznie szkolenia, których odbiorcami mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 25 lat,
  Osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia,
  Osoby mieszkające na terenie powiatu krośnieńskiego.

  Przez cały czas prowadzone są nabory na poszczególne szklolenia. Odbyły się już między innymi  kursy języka angielskiego,  szkolenia z zakresu: samodzielny księgowy, grafik komputerowy, pracownik biurowy.

 28. Jaka jest różnica pomiędzy pasywnymi a aktywnymi metodami poszukiwania pracy?

  Pracy można poszukiwać na różne sposoby: aktywnie i pasywnie czyli biernie. Pierwszy sposób czyli aktywny polega na tym, że kandydat sam występuje ze swoją ofertą, zaś drugi to jego odpowiedź na ogłoszenie. Metoda ta jest popularniejsza, gdyż posiada zalety takie jak pewność istnienia wolnego etatu, znajomość wymagań pracodawcy co do kandydata. Jednakże szukanie pracy w taki sposób niestety nie oznacza stuprocentowej efektywności, gdyż jest się jednym z wielu kandydatów.

  Do metod pasywnych należą:

  rejestracja w biurze pośrednictwa pracy, analiza ogłoszeń prasowych i odpowiadanie na nie. 

  Znacznie szerszy zasięg ma aktywna forma poszukiwania pracy. Jest szereg możliwości, które można wykorzystać np. kontakty osobiste, znajomych pracujących w interesujących firmach. Można zamieścić swoje ogłoszenie w prasie lub na stronach internetowych, można wysyłać swoją ofertę bezpośrednio do wybranej firmy lub firm, wreszcie można brać czynny udział w targach pracy organizowanych na przykład na uczelniach lub uczestniczyć w dniach otwartych organizowanych w firmach. Można też oczywiście kontaktować się z firmami poprzez rozmowy telefoniczne i osobiste wizyty. 

 29. Proszę o podanie adresów stron internetowych na których można znaleźć oferty pracy.

  Podaję adresy portali internetowych na których można znaleźć aktualne oferty pracy z całej Polski.

  www.pracuj.pl   - Sekcje branżowe, oferty pracy z Polski i zagranicy, newsletter, informacje nt. procesu rekrutacji
  www.jobpilot.pl -  Oferty pracy z Polski, Europy i świata, poradnik kariera, newsletter
  http://hrk.pl/is/ - Oferty pracy, serwisy branżowe, badania rynku pracy, wzory dokumentów 
  http://praca.gazeta.pl  - Oferty najczęściej szukane, firmy które aktualnie rekrutują pracowników, oferty branżowe
  www.gratka.pl/praca/  - Oferty tygodnia, poradnik, aktualności z rynku, przepisy prawne
  www.pracodawca.com - Newsy z rynku pracy, newsletter, wyszukiwarka ofert
  www.praca.korba.pl  - Informacje na temat szkoleń, praktyk, pracy dla studentów, pracy za granicą
  http://pracadodatkowa.pl  -  Praca dodatkowa, gdzie pracodawcą jest najczęściej osoba indywidualna   
  www.KogelMogel.com   - Ogłoszenia firm prywatnych oraz agencji
  www.rekrutuj.com - oferty pracy, porady dotyczące poszukiwania pracy

 30. Jak się pisze życiorys funkcjonalny?

  W życiorysie funkcjonalnym opisuje się doświadczenia zawodowe wraz z wyszczególnieniem firm i stanowisk pracy. Z tego rodzaju życiorysu korzystają często ludzie, którzy mają różne specjalności zawodowe albo osoby, które po dłuższej przerwie wracają do pracy. Jeżeli mamy różne specjalizacje zawodowe, to na pierwszym miejscu umieszczamy te, które są najważniejsze dla pracodawcy, do którego się zgłaszamy. Opisując poprzednie prace, nacisk kładziemy na te informacje, które wiążą się z pracą o którą akualnie się ubiegamy. Opisujemy czynności i osiągnięcia w pracy w sposób konkretny i rzeczowy. Pracodawca bowiem poszukuje w życiorysie informacji o tym, jak kandydat przyczynił się do sukcesu w poprzedniej firmie i jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej. Osoby, które mają dłuższe przerwy w pracy, (bezrobocie, urlopy opiekuńcze) a które w tym czasie wykonywały jakiekolwiek zajęcia podnoszące ich umiejętności, powinny zamieścić informacje o tym fakcie. Natomiast absolwenci opisują tu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie udało się im zdobyć np. w czasie praktyk, lub działalności społecznej.

 31. Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

  Pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zgodnie z art. 37 par. 1 k.p. w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar takiego zwolnienia wynosi 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. 

 32. Czy praktyki lub wolontariat mogą pomóc w późniejszym znalezieniu pracy?

  Praktyki zawodowe, staże, wolontariat są ważnymi i istotnymi metodami  zdobycia doświadczenia zawodowego i w wielu przypadkach jak najbardziej mogą zaowocować znalezieniem pracy, gdyz stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako wartościowy pracownik.

 33. Co to jest telepraca?

  Telepraca jest jedną z metod prac, która wykorzystuje technologie związane z telekomunikacją i internetem. Umożliwia wykonywanie zadań przez pracownika całkowicie lub częściowo poza siedzibą zakładu pracy. Można na przykład  administrować sieciami, programowaniem lub tworzeniem stron WWW. Telepraca obejmuje także działalność związaną z marketingiem i sprzedażą przez telefon.

 34. Jestem osobą niepełnosprawną, jakie warunki muszę spełnić przy zatrudnieniu?

  Aby być zatrudnionym jako osoba niepełnosprawna trzeba posiadać grupę inwalidzką. Niepełnosprawni są chętniej zatrudniani, ponieważ koszty ich zatrudnienia (koszty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, pensji itp.) są dużo niższe. Jednak zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z innymi kosztami np. koniecznością przystosowania ich stanowiska pracy do ich możliwości. Odnośnie zatrudniania osoby niepełnosprawnej na danym stanowisku pracy może wypowiedzieć się służba medycyny pracy, doradca zawodowy, względnie instruktor zawodu. W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ze schorzeniem psychicznym, upośledzeniem umysłowym, czy epilepsją, psycholog powinien dokonać oceny zarówno pracownika, jak i możliwości

 35. Czym różni się umowa o pracę na czas określony od umowy o pracę tymczasową?

  Praca tymczasowa charakteryzuje się tym, iż jest wykonywana na czas określony. Przepis art. 20 ustawy o zpt stanowi, iż w okresie obejmującym trzy kolejne lata łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy. Oznacza to, że w ciągu tych trzech lat pracownik tymczasowy może podjąć pracę u tego samego pracodawcy użytkownika kilka razy, jednakże łączny czas wykonania pracy musi się zmieścić w 12 miesiącach - może to być również jedna umowa o pracę tymczasową, na okres 12 miesięcy w tym trzyletnim okresie.

  Umowa na czas określony jest umową terminową. Termin końcowy umowy o pracę na czas określony najczęściej jest oznaczony bezpośrednio poprzez wskazanie konkretnej daty. Może być również oznaczony pośrednio poprzez wskazanie okoliczności, których nadejście w przyszłości strony przewidują

 36. Do tej pory pracowałem, ale zostałem zwolniony z pracy. Jest to dla mnie zupełnie nowa, bardzo stresująca sytuacja. Od czego mam zacząc aby znaleźć nową pracę?

  Zaczynając szukać pracy, warto najpierw zajrzeć do gazet i przeglądnać ogłoszenia, warto również poszukiwać ofert pracy w Internecie: na portalach rekrutacyjnych i stronach poszczególnych firm. Równolegle do tych czynności należy przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)  i rozesłać je do wytypowanych wcześniej firm. Należy sie oczywiscie upewnić, czy dokumenty te doszły i kiedy ewentualnie będzie  możliwe spotkanie w sprawie pracy. 

 37. Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Szef daje mi do zrozumienia, ze jestem gorszym pracownikiem. Zarabiam mniej niż koledzy zatrudnieni na takich samyh stanowiskach. Czy to jest przejaw dyskryminacji?

  Kobiety rzeczywiście zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni zajmują wyższe stanowiska kierownicze, natomiast za swoją pracę pracę otrzymują niższe wynagrodzenie.  
  Wynagrodzenie kobiet bywa było niższe od wynagrodzenia mężczyzn na analogicznych stanowiskach w roku 2002 o 17,1%, a w roku 2003 o 20,7%. Badaniem zostało objęto od 3,5 do 4 tysięcy ludzi w 150-180 zakładach pracy; a analizie poddane zostały następujące czynniki:  wysokość płac, dostęp do szkoleń, możliwości awansu. Nie zaobserwowano różnic w zakresie dostępu kobiet i mężczyzn do stanowisk kierowniczych niższego szczebla i do szkoleń. W Pani sytuacji można zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli będzie Pani w stanie udowodnić,swoje racje, PIP może uznac Pani skargę za zasadną.

 38. Ukończyłam Prawo i chciałabym zostać ławnikiem. Jakie dokumenty mam złożyć?

  Ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, posiada polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz nieskazitelny charakter. Kandydat na ławnika musi złożyć wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, oraz napisać oświadczenie o niekarności. Musi również przekazać zaświadczenie lekarskie. Kandydaci na ławników składają aplikacje w urzędach miast i gmin, w których są zameldowani. Swoje listy z rekomendacją dla ławników dotychczas pełniących tę funkcję przygotowują również sądy. O tym, kto zostanie wybrany, decydują samorządy. 

 39. Mam dość długi staż pracy i spore doświadczenie zawodowe. Chciałabym dostać podwyżkę. Jak rozmawiać z Szefem w tej sprawie?

  Należy wiedzieć czego można oczekiwać i być realistą - musisz dowiedzieć się, jakie wynagrodzenie otrzymują ludzie zajmujący podobne stanowiska. Nikt nie da ci od razu dużej podwyżki, najlepiej na początek zaproponować rozsądną kwotę. Oczywiście należy dowiedzieć się, jaka jest sytuacja finansowa firmy, czy inni pracownicy dostają podwyżki, nagrody lub premie. Koniecznie należy się zapoznać z zasadami, na jakich przyznawane są podwyżki w Twoim miejscu pracy. Odnośnie samej rozmowy z Szefem sporządź listę swoich zalet, osiągnięć i sukcesów zawodowych. Pomyśl również o argumentach uzasadniających przyznanie podwyżki. 

 40. Jak sprawdzić wiarygodność agencji organizującej wyjazdy do pracy za granicę?

  Przede wszystkim należy upewnić się, czy pośrednik jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy . Nie należy  podejmować współpracy z firmą nie posiadającą takiego certyfikatu. Trzeba również sprawdzić, czy firma znajduje się w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS. Można też poprosić o podanie kontaktu do osób, które dzięki pośrednictwu danej firmy podjęły już pracę za granicą. Należy również podpisać umowę i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej punktami. W mowie powinny się znaleźć między innymi: nazwa pracodawcy zagranicznego, okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania a także przysługujące nam świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonaniawarunków umowy zawartej między agencją a nami,  kwota należna agencji z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze znalezieniem nam pracy za granicą - należą do nich: opłaty za uzyskanie wizy, koszty przejazdu, ubezpieczenia, badań lekarskich itp. 

 41. Co mam ze sobą zabrać na rozmowę kwalifikacyjną

  Na rozmowę kwalifikacyjną na pewno warto zabrać za sobą dodatkowe kopie CV oraz kopie listów z referencjami, kopie dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu kursów, świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy. Można sporządzić listę ważnych prac (zleceń), które pani wykonywała i które wiążą się z dodatkowymi umiejętnościami. Trzeba również mieć przy sobie pióro czy długopis i notes do notowana. 

 42. Co to jest mobbing?

  Mobbing są to działania bądź zachowania dotyczące pracownika, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, tym samym wywołują u niego zaniżoną samoocenę samego siebie jak i pracy przez niego wykonywanej. Zachowania te maja na celu  poniżenie lub ośmieszenie pracownika, podważanie jego umiejętności i przydatności w zespole.
  Mobbing może stosować zarówno pracodawca, jak i współpracownik czy przełożony.

 43. Jakie są obowiązki pracodawcy przy kierowaniu pracownika na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji?

  Pracodawca ma obowiązek w przypadku skierowania pracownika na kurs, szkolenie, studia bądź inna formę doskonalenia zawodowego udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego w ilości 28 dni roboczych, Ponadto zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika, pokryć koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych, opłaty za naukę pobierane przez szkołę. Pracownik skierowany na szkolenie ma także prawo do zwolnień z części dnia pracy. Ich wymiar nie jest stały:
  • 5 godzin tygodniowo (maksymalnie) - do takiego zwolnienia ma prawo pracownik skierowany na naukę w trybie wieczorowym, jeśli czas pracy nie pozwala mu na punktualne przybycie na zajęcia.
  • Pracownik uczący się w systemie mieszanym ma prawo do zwolnienia z pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć w ramach systemu dziennego oraz proporcjonalnie do czasu trwania nauki w systemie wieczorowym i zaocznym.

 44. Jak się należy zachować w pierwszym dniu w nowej pracy?

  W pierwszym dniu w nowym miejscu pracy zaobserwuj zwyczaje i normy panujące w firmie.   Zwróć też uwagę na to, jak inni pracownicy odnoszą się do siebie, czy łączą ich relacje wyłącznie zawodowe, czy również towarzyskie, jak się zachowują i ubierają do pracy. Spróbuj ocenić, jakie postawy są najbardziej cenione (pracowitość, kreatywność, dyspozycyjność, indywidualizm, lojalność). Na apoczątek okaż nowym współpracownikom  otwartość i życzliwość, gdyż osobom skrytym trudniej zdobyć zaufanie. 

 45. Co tak naprawdę oferują Urzedy Pracy, skoro nie ma ofert i zawsze odsyłają mnie z przysłowiowym "kwitkiem"?

  W Urzędzie Pracy jest możliwość skorzystania ze szkoleń lub kursów zawodowych umożliwiajacych podniesienie kwalifikacji. Szkolenia te są bezpłatne. Można skorzystać z porady doradcy zawodowego bądź psychologa. Urzędy Pracy udzielają również refundacji i pożyczek dla pracodawców, bądź bezrobotnych i absolwentów, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą.

   Powrót


Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglšdarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwoœci zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatnoœci .